Genom Hållbarhetsforum vill Stockholms universitet:

  • Stimulera till och stärka nätverk och samverkansmöjligheter såväl mellan universitetet och externa samhällsaktörer som inom universitetet
  • Belysa hur forskning och utbildning bidrar till samhällsutveckling och beslutsfattande, inte minst Agenda 2030
  • Belysa hur framtidens utbildning behöver utvecklas för att möta morgondagens utmaningar och möjligheter

Stockholms universitet vill med Hållbarhetsforum skapa en plattform där akademi, näringsliv, politik och den ideella sektorn kan mötas och nätverka för att utbyta erfarenheter och hitta framtida möjligheter till samverkan.

Läs mer om programmet och anmäl dig här

Evenemanget är i år digitalt.

Vad kan vi lära av kriser?

Stockholms universitets tredje Hållbarhetsforum den 22 april 2021 vill ur detta perspektiv belysa och diskutera vad kriser kan innebära för samhällets långsiktiga utveckling. Med coronapandemin som aktuell utgångspunkt innehåller programmet både nutida och historiska perspektiv på olika slag av förändringsprocesser och kriser och vad vi kan lära av dem.

Högre utbildning och forskning är grundpelare i ett hållbart samhälle – kloka beslut kräver kunskap inom allt från ekologisk och ekonomisk till social hållbarhet. Hur påverkas samhällsliv, konsumtion och relationer – globalt, nationellt, individuellt? Kan en akut kris oväntat visa vägen till varaktig positiv förändring på ett helt annat område? Vart leder tillit och öppenhet jämfört med kontroll och oro?

Forskning och samverkan kring hållbarhet

Vid Stockholms universitet pågår dagligen forskning och utbildning inom en mängd olika områden som kopplar till de globala målen för hållbar utveckling. Men för att nå de här målen krävs en dialog och en samverkan mellan samhällets alla olika sektorer och därmed också ökad samverkan mellan olika discipliner och kompetenser inom akademin.

Hållbar utveckling är en central fråga för Stockholms universitet som bidrar genom bland annat utbildning, forskning och samverkan. Universitetet ska exempelvis arbeta aktivt för att nå målen i FN:s Agenda 2030.

Forskning om hållbarhet vid Stockholms universitet

I Agenda 2030 har FN:s samtliga medlemsländer enats om 17 globala mål för att hantera samhällsutmaningarna och Stockholms universitet har i sin strategi förbundit sig till att aktivt arbeta för att nå dessa. Med utgångspunkt i en stark och bred forskning, som omfattar de många olika aspekterna av social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, ska universitetet ytterligare bredda och fördjupa samverkan med näringsliv, politik och civilsamhälle för att tillsammans nå de globala målen för hållbar utveckling. Hållbarhetsforum är en del av universitetets arbete inom ramen för detta.

Här kan du läsa mer om Stockholms universitets arbete med Agenda 2030