Avsändare

Tryckta ytor

Universitetets avsändarinformation (adressuppgifter) placeras på baksidan av en trycksak enligt anvisningar under format och gridmallar. Om trycksaken inte har en baksida och avsändarinformation krävs, läggs informationen på lämplig plats enligt samma principer. 

E-postsignatur

När anställda vid Stockholms universitet korresponderar via mail bör det tydligt framgå att avsändaren är en del av universitetet. En gemensam e-postsignatur för alla medarbetare skapar ett enhetligt uttryck, och bidrar ytterligare till att stärka universitetets identitet. E-postsignaturen underlättar även för mottagaren att identifiera viktig kontaktinformation. 

Vid samprofilering används en tilläggstext under e-postsignaturen.

En gemensam e-postsignatur för alla medarbetare skapar ett enhetligt uttryck, och bidrar ytterligare till att stärka universitetets identitet. E-postsignaturen underlättar även för mottagaren att identifiera viktig kontaktinformation.

Gå till Mallar för att kopiera e-postsignaturen.

Namnhantering

Vi hanterar våra namn i en kommunikativ hierarki med två nivåer. 

Nivå 1: vårt varumärkesnamn/vår logotyp. Denna nivå måste alltid finnas med och kan sedan kombineras med den andra nivån efter behov.

Nivå 2: Verksamhetsnamn. Ifall kommunikationen inte är central utan kommer från en av våra verksamheter (fakultet, avdelning, institution, centra mfl) lyfter vi fram verksamhetsnamnet i en prioriterad yta.

Samprofilering

Universitetets logotyp får användas och/eller kombineras med andra logotyper endast vid samarbeten med avtalade partners utanför universitetet. Kontakta alltid Kommunikationsavdelningen för samråd och tillstånd.

Våra samarbeten

Varje dag är vi inblandade i en stor mängd samarbeten som påverkar bilden av oss. Om vi i ett tidigt skede funderar på hur samarbetet ska utformas och om vi är noggranna med att följa riktlinjerna kommer vi att vara tydliga i vår kommunikation och på så sätt förmedla en enhetlig bild av Stockholms universitet. Information om universitetets olika typer av samarbeten

Att fastställa de olika rollerna i samarbetet är viktigt för en tydlig kommunikation. Ta hjälp av följande kontrollfrågor för att avgöra vem som är huvudavsändare:

 • Vems målgrupp är mottagare?
 • Vem är finansiär?
 • Vems är initiativet / Vem äger erbjudandet?
 • Vem äger kanalen / kanalerna?

Om svaret är Stockholms universitet på majoriteten av frågorna bör Stockholms universitet stå som huvudavsändare.

 

Stockholms universitet som huvudavsändare

När Stockholms universitet är huvudavsändare ska våra riktlinjer för visuell identitet följas.

Samprofilering SU huvudman
Verksamhetsnamn ska ligga på framsidan tillsammans med universitetets logotyp. Stockholms universitets logotyp och samarbetspartners logotyper kan läggas på baksidan av trycksak med samarbetssignatur.
 
Regel för uppställning av märke och samarbetspartners när Stockholms universitet är huvudavsändare.
 
 
Regel för uppställning av märke med centra- eller institutionsnamn och samarbetspartners när Stockholms universitet är huvudavsändare.
 

Stockholms universitet som jämbördig partner

När Stockholms universitet är en av två eller fler jämbördiga partner ska det genom överenskommelse bestämmas vilken visuell identitet som ska följas. Man blandar aldrig visuella identiteter.

En överenskommelse kan även vara att en helt neutral identitet ska gälla. En samarbetssignatur i form av en mycket kort text om samarbetets natur, läggs med fördel i anslutning till logotyperna.

Samarbetssignatur

I de fall då det är många samarbetspartners, kan parterna komma överens om att inte publicera logotyper utan endast skriva en samarbetssignatur: "Ett samarbete mellan Namn, Namn, Namn...”

 

Stockholms universitet som minoritetsavsändare

När Stockholms universitet är minoritetsavsändare gäller inte våra egna grafiska riktlinjer, utan huvudavsändarens grafiska riktlinjer. Samprofileringen beskrivs då ofta genom att Stockholms universitets logotyp placeras enligt huvudavsändarens grafiska riktlinjer, alternativt beskrivs samprofileringen genom en samarbetssignatur i text.

Partnerskap formulerad i text i stället för med logotyp

Det kommer finnas tillfällen då vi bör uttrycka vårt partnerskap i text istället för med logotyp. Vi uttrycker partnerskapet i text när:

 • Samarbetet varken stärker bilden av Stockholms universitet eller medför ökad nytta för vår målgrupp
 • Samarbetet kan bedömas som riskfyllt
 • Samarbetet är inte relevant för vår målgrupp och snarare förvirrar än förtydligar

Samprofileringslogotyp

En samprofileringslogotyp kan användas av en institution eller centra vid Stockholms universitet marknadsförs externt jämte andra aktörer. Logotypen används endast i tryck.

Exempel på sådana sammanhang är:

 • Inbjudan till forskarutbildningskurser eller sommarskolor samarrangerade med andra universitet, liksom workshops inom större forskningsnätverk
 • Material framtaget inför samarrangerade expeditioner och liknande
 • Material framtaget inför mässor/konferenser
 • Övriga typer av gemensamt agerande i forskningssammanhang

Riktlinjer 

 • används endast i tryck.
 • används endast i externa sammanhang tillsammans med andra aktörer.
 • används inte där verksamheten (fakultet, institution eller centrum) marknadsförs som ensam aktör. Då hänvisas till riktlinjer för grafisk hierarki.

Utseende 

Samprofileringslogotyp med verksamhetsnamn kopplad till Stockholms universitets logotyp finns i två varianter; en stående och en liggande och motsvarande variant som inkluderar namn med akronym. Alla varianter levereras även i engelsk version.

Samprofileringslogotypen använder endast den stående varianten av logotypen.

 • Stående uppställning används med fördel vid ett kort institutions-/centrumnamn
 • Liggande uppställning används med fördel vid ett långt institutions-/centrumnamn
 • Liggande uppställning med akronym används med fördel vid ett långt institutions-/centrumnamn som inkluderar en akronym
 • Stående uppställning med akronym används med fördel vid ett kort institutions-/centrumnamn som inkluderar en akronym.
Samprofileringslogotyper
 

Storlek

Samprofileringslogotypens storlek och frizoner utgår från regelverket för Stockholms universitets logotyp där minsta tillåtna bredd på logotypen är 20 mm.

Vill du ta fram och använda en samprofileringslogotyp?

Kontakta Kommunikationsavdelningen: visuellidentitet@su.se