Skyltprogrammet delas in i olika skyltar för orientering, hänvisning och identifiering. Vi har också en egen uppsättning piktogram (bildtecken) som används på orienteringsskyltar.

För att få en överblick över vilka typer av skyltar som finns inom vårt område hänvisar vi till Skyltpromenad.pdf (665 Kb) .

En förutsättning för att skyltningen ska uppfattas som enhetlig är, förutom exempelvis designmässig enhetlighet, att informationen på respektive skylt är likartad. Vad som ska skyltas på de olika skylttyperna finns beskrivet under respektive skylttyp.

Finns behov av skyltar utöver detta kontakta Fastighetsavdelningen via su.se/fastighetsavdelningen

Uppdatering av information och skyltar

Institutioner, centra, institut och motsvarande enheter ansvarar för att informationen på orienteringsskyltar utomhus och skyltarna inomhus är aktuell.

Beställning av skyltar

Skyltar ska alltid beställas av Fastighetsavdelningen som gör inköp hos en upphandlad leverantör. Material och konstruktion är definierat, men tas inte upp i manualen. Kontakta Fastighetsavdelningen för mer information via su.se/fastighetsavdelningen.

Finns behov av att ändra den utbytbara delen på rumsskyltarna eller våningsskyltarna på respektive plan kan enheten göra det själva genom att använda de mallar som finns att ladda ner. I annat fall kontaktas Fastighetsavdelningen.

Skyltning på engelska språket

Övergripande princip för applicering av engelska språket på skyltar vid Stockholms universitet är att engelska ska användas som stöd där så behövs.

Utomhus

På orienteringstavlor är principen att huvudrubrikerna ska översättas med engelska språket.

Inomhus

På hänvisningstavlor är principen att följande hänvisningsord översätts till engelska: Bibliotek, Hiss, Hus, Kafé, Restaurang, Registrator, Studentexpedition, Toaletter, Trapphus, Utgång

Undantag utgör Universitetsbiblioteket, Bloms hus och Studentcentrum. Verksamheten i dessa hus genererar ett större behov av översättningar.

Finansiering av skyltar

Institutioner, centra, institut, förvaltningsenheter och motsvarande enheter finansierar all skyltning och ändringar av denna som erfordras för respektive organisatorisk enhet.

Kommersiell skyltning

Skyltning av kommersiella verksamheter inom Stockholms universitets lokaler är inte tillåten. Verksamheter som hyr lokaler av Stockholms universitet (sk andrahandsuthyrning) inhämtar tillstånd avseende skyltning av Fastighetsavdelningen. Huvudprincipen är att skyltningen placeras inom den av verksamheten hyrda lokalen.

Skyltriktlinjer inomhus

Nedan följer riktlinjer inomhus för orienteringsskyltar, hänvisningsskyltar och identifieringsskyltar.

Orientering

Orienteringsskyltar svarar på frågan Var ligger det jag söker?

Inomhus återfinns orienteringsskyltar vid huvudentréer och eventuellt på våningsplan.

Vid entréerna visas vilka verksamheter som finns i det aktuella huset och i vissa fall också på vilket våningsplan de finns.

Entréskylten ska visa:

  • Byggnadsdelar
  • Institutioner, centra, institut/motsvarande
 
Hisskylt
Vid hissarna visas vilka verksamheter som finns på våningsplanen eller vilket våningsplan en viss verksamhet finns på.

Hisskylt ska innehålla: Plan, institutioner, centra, institut/motsvarande

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Våningsplansskylt

På respektive våningsplan anges vilka verksamheter som finns på det aktuella våningsplanet. Eventuell anges också rumsnummer och personer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hänvisning

Hänvisningsskyltar svarar på frågan Hur kommer jag dit?
Slutlig design ej fastställd.

Hänvisningsskylt
Hänvisning kan ske till husdelar, trapphus, entréer/utgångar, hissar, toaletter, rumsnummer etc.

 

 

 

 

 

 

Hänvisning ska ske till:
husdelar, entréer/utgångar, trapphus, hissar, toaletter, salar, rumsnummer och om särskilda omständigheter kräver det även till institutioner, centra, institut/motsvarande.

 

Identifiering

Identifieringsskyltar svarar på frågan Var är jag?

Rumsskylt
Inomhus finns rumsskyltar, som hjälper besökaren att identifiera sig. De placeras intill aktuellt rum och anger vilken/vilka personer som sitter i det aktuella rummet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budskapet på skylten kan bytas med ett enkelt handgrepp. Wordmall finns och ska användas, så att typsnitt och grad blir desamma vid alla rum. Mallen kan laddas ned till höger.

Rumsskylt ska innehålla:
Fast del: rumsbeteckning
Utbytbar del: rumsinnehavarens namn, titel, institution/motsvarande och eventuellt enhet/grupp

Skyltriktlinjer utomhus

Nedan följer riktlinjer utomhus för orienteringsskyltar, hänvisningsskyltar och identifieringsskyltar.

Orientering

Orienteringsskyltar svarar på frågan Var ligger det jag söker?

orienteringsskylt
 

Orienteringsskyltarna ska innehålla karta och adresser till:
Rektor, student- och forskarservice
Institutioner, centra och institut
Universitetsanknutna verksamheter
Byggnader, aula och salar
Godsmottagningar

 

Hänvisning

Hänvisningsskyltar svarar på frågan Hur kommer jag dit?

Hänvisningsskylt
 
 

Hänvisning sker till byggnader och gatunamn samt T-bana.

Skyltarna är vita med en blå toppbård. I toppbården anges vilket delområde besökaren befinner sig i, till exempel Frescati eller Kräftriket. I toppbården finns också vår logotyp.

Pilarna läggs efter pilarnas riktning. Inom varje pilriktning anges hänvisningarna i alfabetisk ordning.

Hänvisningsskyltarna ska innehålla hänvisning till:
Byggnader
Adresser
T-bana

 

Identifiering

Identifieringsskyltar svarar på frågan Var är jag?

Bildexempel husnummerskyltar
Bildexempel husnummerskyltar
 

 

 

 

 

 

 


Husnummerskyltar vid entréer ska innehålla:
Gatunamn
Gatunummer

 

Skyltriktlinjer piktogram

Piktogram är en sorts ikoner/bildtecken som svarar på frågan Vad gäller här? Stockholms universitet har en egen uppsättning piktogram, speciellt framtagna för oss med ett formspråk inspirerat av vår visuella identitet.

Pictogram