Samarbete inom lärosätet

Arbetet med rekrytering av internationella forskare och studenter sker i samarbete med avdelningar, enheter och i  nstitutioner inom hela lärosätet.

Målet är att öka preferensen för Stockholms universitet bland internationella forskare och studenter samt förbättra deras kännedom om och attityd till universitetets utbildning och forskning. Arbetet syftar till att attrahera internationella medarbetare och forskare, främja internationella forskningssamarbeten, studentutbyten och rekrytera masterstudenter, både betalande och avgiftsfria internationella studenter.

Kommunikation ökar internationell kännedom

All kommunikation som syftar till att öka kännedomen om universitetet internationellt sker på olika arenor baserat på vilken målgrupp som kommunikationen riktas mot. Universitetets egna digitala kanaler och sociala medier är viktiga i arbetet med marknadsföring av universitetet gentemot de internationella målgrupperna, så är även samarbete med aktörer både nationellt och internationellt och deltagande i möten och evenemang.

Exempel på aktiviteter är riktade kampanjer, produktion och spridning av kommunikationsmaterial för olika kanaler, studieinformationsaktiviteter i utlandet, evenemang med samarbetspartners, studentundersökningar, t.ex. International Student Barometer (ISB), deltagande i nationella nätverk såsom Nätverket för internationell marknadsföring och kommunikation och samarbete med utlandsmyndigheter. 

International Student Barometer (ISB)

Studentundersökningen International Student Barometer (ISB) ger lärosäten världen över återkoppling på hur internationella studenter upplever sin studietid. Stockholms universitet har deltagit fem gånger, och senaste undersökningen visar att utvecklingsarbete ger positiva resultat.

Undersökningen syftar till att ge bättre kunskap om internationella studenters erfarenhet av att studera vid Stockholms universitet. Totalt besvarade 433 internationella studenter vid Stockholms universitetet enkätundersökningen som genomfördes hösten 2016. Frågorna rör undervisning, mottagande, karriärstöd, utbildningskvalitet, studiemiljö med mera.

I Sverige deltog 12 lärosäten vilket möjliggjorde benchmarking mot andra svenska lärosäten: Chalmers, Göteborgs universitet, Jönköping University, Karolinska institutet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Mittuniversitetet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Uppsala universitet.

Stockholms universitet har deltagit i undersökningen 2010, 2011, 2013, 2015 och 2016. Totalt deltog 159,959 internationella studenter från 196 lärosäten i 17 länder i årets undersökning.

Utvecklingsarbete ger positiva resultat

Årets undersökning visar att arbete som har syftat till att utveckla verksamheten som riktar sig mot de internationella studenterna ger positiva resultat. Bland annat har utvecklingsarbetet som rör välkomnande och mottagande visat på positiva siffror i förhållande till tidigare år.

Annan viktig information som undersökningen ger är bland annat:

  • Stockholm är viktigt i valet av studiedestination
  • Utbildningsutbud och universitetets rykte är också viktigt
  • Hemsidan är första informationskällan när studenterna söker sig till lärosätet
  • Sannolikheten att rekommendera lärosätet har ökat bland mastersstudenter
  • Arbetet med att förbättra välkomnandet och mottagandet har gett positiva resultat
  • Universitetet bör fortsätta arbeta med faktorer som påverkar upplevelsen – våra tidigare studenter är våra ambassadörer
  • Karriärservice och koppling till arbetsmarknad kan utvecklas
  • Bostadsfrågan är viktig för målgruppen
  • Upplevelsen av universitetets campus, utbildningsmiljöer, lokaler och såsom laboratorier och studiemiljö och kontakten med lärare är överlag positiv
  • Performance feedback och frågor kring hur betyg sätts får lägre resultat. Mer information om våra betygskriterier ökar förståelsen för vad som krävs.

Nya idéer och resultat – En serie workshops 

För att tillsammans följa upp hur vi kan fortsätta utveckla universitetets verksamhet i mötet med de internationella studenterna arrangerade Samverkansavdelningen och Studentavdelningen under våren en gemensam serie om fyra workshops för medarbetarna: ”Nya idéer och resultat – En serie workshops med fokus på internationella studenter”. Följande frågor diskuterades:

Kommunikation: Studenternas första kontakt med vårt lärosäte sker oftast digitalt – hur kan vi kommunicera så att studenternas förväntningar motsvarar det vi erbjuder?

Ansökningsprocess: Hur tillgodoser vi studenters behov av information under ansökningsprocessens olika steg idag? Hur kan vi möta förväntningar på snabb, relevant, personlig och intresseväckande information?

Välkomnande och mottagande: Hur kan vi fortsätta utveckla vår mottagningsservice och välkomstaktiviteter för de internationella studenterna så att hela universitetet är delaktigt?

Karriär: Många internationella studenter efterfrågar service när det gäller karriärmöjligheter och koppling till arbetslivet under sin studietid – hur kan detta arbete utvecklas inom universitetet?

En uppföljningsworkshop som fokuserade på hur universitetet kan fortsätta utvecklas i förhållande till internationella studenter hölls den 15 november.

Kontakt

Helene Komlos Grill, Sektionen för kommunikation
Projektledare för internationell kommunikation
Tel.  08-16 30 97
E-post: helene.komlos.grill@su.se