This page in English 🇬🇧

Vid Stockholms universitet används i regel brittisk engelska. Ett av flera undantag är tjänstebenämningar där det kan finnas behov av att använda den motsvarande amerikanska titeln för att öka tydligheten i internationella sammanhang. Därför anges både brittisk (UK) och amerikansk (US) översättning för vissa termer.

Det bör även noteras att det finns vanligt förekommande begrepp på engelska som inte har en exakt motsvarighet på svenska. Exempel på detta är begreppen BSc programme som är en förkortning av Bachelor of Science programme och MA programme som är en förkortning av Master of Arts programme. I Sverige kategoriseras utbildningar inte utifrån vetenskapligt område på detta sätt och man skriver alltid ut utbildningens hela beteckning används, som till exempel Masterprogram i språkvetenskap.

Om du saknar ord eller begrepp i denna lista och inte heller hittar dem i UHR:s ordbok eller övriga rekommenderade ordböcker och ordlistor, kontakta suwebb@su.se.


Akademiska titlar

Svenska

Engelska

adjungerad lärare

adjunct teacher

adjungerad professor

adjunct professor

adjunkt

lecturer

biträdande lektor

associate senior lecturer (UK)
assistant professor (US)

dekan

dean

docent

reader (UK)
associate professor (US)

doktorand

doctoral student
third-cycle student
research student
PhD student

gästlärare

visiting lecturer
guest lecturer
visiting teacher

gästprofessor

visiting professor

kursansvarig

course coordinator

lektor

senior lecturer (UK)
assistant professor (US)

prefekt

head of department

professor

professor

programansvarig

programme coordinator

prorektor

Vice President

rektorsråd

Advisor to the President

rektor

President (formerly Vice-Chancellor)

timlärare

part-time fixed-term lecturer

universitetslektor

senior lecturer
assistant professor

universitetsdirektör

University Director

universitetslärare

university lecturer

vicerektor 

Deputy Vice President

 

Akademisk ordlista

Svenska

Engelska

avdelning

office

donationsstipendium

private scholarship

doktorsexamen
forskarexamen

PhD (UK)
Ph.D. (US)
Degree of Doctor
doctoral degree
doctorate
third cycle degree

fakultet

faculty

fakultetsförening

student association

forskningsråd

research council

förvaltning

administration

förvaltningsavdelning

administrative office

genomströmning

(student) completion rates

(fri) grundforskning

(independent) basic research

humaniora

humanities

Humanistiska fakulteten

Faculty of Humanities

humanvetenskap

human science

inspektor

supervisor

institution

department

juridik

law

Juridiska fakulteten

Faculty of Law

kandidatexamen

bachelor’s degree
degree of bachelor
first cycle degree

kandidatprogram

bachelor’s programme
BA programme (inom humanvetenskap)
BSc programme (inom naturvetenskap)

kandidatstudent
kandidatprogramstudent

bachelor’s student
BA student
BSc student 

kansli

office

karriärvägledning

career guidance (UK)
vocational guidance (US)

kärnverksamhet

core operations

livslångt lärande

lifelong learning

lärarutbildning

teacher education (UK)
teacher training (US)

magisterexamen

master’s degree, 60 credits

magisterprogram

master's programme, 60 credits

masterexamen

master’s degree
degree of master
second cycle degree
MA (inom humanvetenskap)
MSc (inom naturvetenskap)

masterprogram

master’s programme
MA programme
MSc programme

masterstudent

master's student
MA student
MSc student

masterutbildning

master’s programme
MA programme
MSc programme

meriteringssystem

tenure track system

naturvetenskap

science

professionsutbildning

vocational training programme

Naturvetenskapliga fakulteten

Faculty of Science

profilområde

profile area

program

programme

programstudent

degree programme student

rådgivande organ

advisory bodies

samhällsvetenskap

social sciences

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Faculty of Social Sciences

spetsforskning

frontier research
cutting-edge research
excellence

studentexpedition

Student Office (departmental)

studentinflytande

student participation

termin

semester* (US)
term (UK)

tidsbegränsad anställning

fixed-term employment

tillsvidareanställning

permanent employment

tillämpad forskning

applied research

utbildningsvetenskapliga kärnan

educational science core

utbildningsprogram

study programme

verksamhetsstöd

operational support

vetenskap och beprövad erfarenhet

science and proven experience

vetenskapsområde

scientific area

VFU (verksamhetsförlagd utbildning)

teaching placement (UK)
practicum internship (US)

ämnesdidaktik

subject didactics


*Obs! Ordet semester används oftast som översättning för termin i Sverige eftersom det svenska systemet anses spegla det amerikanska systemet snarare än det brittiska.

 

Begrepp specifika för Stockholms universitet

Begrepp

Översättning

huvudstadsuniversitet

university in the capital city

Humanvetenskapliga området

Human Science 

kärnvärde

Grundläggande akademiska kärnvärden:

 • akademisk frihet

 • autonomi

 • integritet

 • rättvisa

Stockholms universitets kärnvärden:

 • kunskap

 • upplysning

 • sanningssökande

core value

Fundamental academic core values:

 • academic freedom

 • autonomy

 • integrity

 • equity

Stockholm University's core values:

 • knowledge

 • enlightenment

 • pursuit of truth

Karriärservice

Careers Service

Naturvetenskapliga området

Science

Områdesövergripande rådet

Interdisciplinary Council

Profilområde

Profile Area

Stockholms högskola

Stockholm University College

Stockholms universitet

Stockholm University

Studentavdelningen

Student Services

Studieverkstaden

Study Skills Unit

universitetsledningen

the Senior Management Team

åtgärdsplan

action plan

 

Övriga termer

Term

Översättning

breddad rekrytering

widening participation

dövblindtolkning

deaf-blind interpreting

friskvårdsbidrag

health promotion allowance

praktikant

student on placement (UK)
intern (US)

praktikplatser

placement (UK)
internship (US)

projektanställning

fixed-term employment

skyddsombud

safety representatives

skyddsrond

safety inspection

återsamlingsplats (efter utrymning)

assembly point

rekvisition

requisition