Universitet och högskolor ska i sin verksamhet aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Det framgår av krav som ställs på lärosätena i högskolelagen (1992:1434). Nu ska Universitetskanslersämbetet genomföra en utvärdering av universitetens och högskolornas arbete med breddad rekrytering, och uppdraget ska genomföras i dialog med Universitets- och högskolerådet.

– Den svenska högskolan ska vara öppen och välkomnande för alla, oavsett bakgrund. Samhället måste ta tillvara på den talang som finns. Genom att bredda rekryteringen till universitet och högskolor kan vi på sikt få bukt med dagens snedrekrytering vid lärosätena. Utvärderingen kan ge ett bra underlag för det arbetet, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Uppdraget ges genom en ändring av Universitetskanslersämbetets regleringsbrev för budgetåret 2019 och ska redovisas senast den 1 mars 2021. Ändringen i regleringsbrevet kommer att publiceras på Ekonomistyrningsverkets webbplats www.esv.se.

(Pressmeddelande)