Illustration: Elsa Wikander
Illustration: Elsa Wikander
 

I slutet av vårterminen genomförde Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) en enkätstudie där studenter och lärare vid Stockholms universitet besvarade frågor om sina upplevelser av vårens undervisning online. Totalt svarade 3 937 studenter och 637 lärare på enkäten.

Stora utmaningar för studenterna

I somras presenterade CeUL de första resultaten från studien. De visade att undervisningen online inneburit stora utmaningar för studenterna. 50 procent av studenterna ansåg att det är lättare att följa sin studieplanering när undervisningen är förlagd till campus än när den är förlagd online.

Trots att 92 procent av studenterna kände sig bekväma med att använda den digitala tekniken som behövdes för studierna fanns flera faktorer som försvårade deltagandet. Den viktigaste faktorn har att göra med bristen på social kontakt med kursare och lärare. Andra försvårande omständigheter var distraherande faktorer i den fysiska närmiljön, bristfälliga möjligheter till god ergonomi samt hälso- eller studierelaterad stress.

Enkäten visar att undervisningen online medförde en sjunkande motivation för studierna hos studenterna. Vid kursstart hade 89 procent av studenterna en hög motivation att gå kursen, för att sedan minska till 68 procent i slutet av kursen.

Nya examinationsformer ställer större krav

Examinationsformerna har under våren ändrats på flertalet kurser. Många studenter fick uppleva nya, obekanta examinationsformer som de inte var förberedda för. Ändå ansåg majoriteten av studenterna (85 procent) att examinationen fungerade någorlunda väl och att de visste vad som förväntades av dem, hur den skulle genomföras, och tyckte att den gav dem en chans att visa vad de lärt sig under kursen samt var rättvis.

Ökad arbetsbelastning för de flesta lärarna

Lärarenkäten visar att för de allra flesta lärarna innebar flytten av den fysiska undervisningen till undervisning online en ökad arbetsbelastning. På mycket kort tid var lärarna tvungna att ändra sina kurser både när det gällde formatet och examinationen. En majoritet av lärarna (69 procent) säger sig ha lagt ner mer tid på undervisningen än de brukar göra. Drygt hälften av lärarna svarade dessutom att de aldrig tidigare har undervisat online.

Examinationen förändrades drastiskt

Eftersom examinationen inte kunde ske på campus behövde väldigt många kurser examineras annorlunda, i de flesta fall genom hemtenta. 50 procent av lärarna angav att examinationen var något eller väldigt olik den som hade planerats för campusundervisningen. Från att 21 procent av lärarna ursprungligen planerat för hemtenta, var det 53 procent som nu istället genomförde examinationen som hemtenta. Många lärare använde också kombinationer av olika examinationsformer som obligatoriska moment, krav på deltagande och muntliga prov.

Digitala moment förväntas bestå

När terminen var slut ansåg 80 procent av lärarna att de helt eller delvis känner sig bekväma med att undervisa online. Ändå anger 58 procent av lärarna att de mer eller mindre skulle föredra att inte behöva undervisa den kurs de undervisat under våren online i framtiden. En stor majoritet av lärarna menar dock att de kommer att använda digitala verktyg i sin framtida undervisning. Många pekar dock på bristen på tid som behövs för att utveckla undervisningen, brister i den egna digitala kompetensen och brister i tillgängliga resurser som till exempel olika digitala programvaror men också utrustning som dator och mikrofon.

Läs en längre artikel om de preliminära resultaten av enkäten.

Äldre studenter upplevde onlinelärande bättre än yngre

CeUL har nu analyserat resultaten vidare. Det visar sig då att studenternas ålder hänger ihop med deras upplevelse av vårens undervisning online. Studenterna har delats upp i två grupper, de som är 25 år eller yngre (yngre studenter) och de som är 26 år eller äldre (äldre studenter). Fler av de yngre männen, 58 procent, och 52 procent av de yngre kvinnorna, hade en sämre upplevelse av onlinelärandet än vad äldre män och äldre kvinnor upplevde.

Yngre studenter beskrev också i högre grad sina studier som mer oorganiserade i jämförelse med äldre studenter. Yngre män framstår i enkäten som minst organiserade och äldre kvinnor mest organiserade. Sammantaget visar analysen att majoriteten av äldre kvinnliga studenter ansåg att det var förhållandevis lätt att studera på distans, medan de andra kategorierna inte ansåg detta i lika hög grad.

Detta kan hänga ihop med att majoriteten av yngre studenter upplevde distraherande faktorer i sin fysiska lärmiljö, medan en minoritet av äldre studenter upplevde samma sak. Det var också fler bland yngre studenter som upplevde studierelaterad stress än hos äldre studenter.

Yngre studenter mer oroade över sina studier

Fler av de yngre studenterna ansåg att de inte fick tillräckligt med återkoppling på sitt lärande online i jämförelse med äldre studenter. Det framkommer också att yngre studenter i mycket högre grad förlorade intresse för sina studier över tid i jämförelse med äldre studenter. Det var också yngre studenter som i högre grad oroade sig över sina studier på fritiden (58 procent) än äldre studenter (37 procent).

Klara Bolander Laksov vid CeUL.

Klara Bolander Laksov, professor i högskolepedagogik och föreståndare för CeUL, är ansvarig för enkäten. När hon sammanfattar de viktigaste resultaten av studien lyfter hon att äldre studenter, framförallt kvinnor, i högre grad upplevde att övergången till onlineundervisning fungerade väl. Samtidigt upplevde yngre studenter, särskilt män, svårigheter förknippade med övergången.

– Intressant är också de skillnader som framkommer i vilka slags läraktiviteter som uppskattas av äldre och yngre studentgrupper. Resultaten indikerar att institutionerna särskilt bör reflektera över hur man kan ta hänsyn till ålder och kön hos de grupper av studenter man har på kurserna för att hjälpa studenterna.

Resultaten från enkäten skickades ut till alla institutioner i början av september. Flera institutioner har, enligt Klara Bolander Laksov, börjat analysera sina resultat närmare och tagit upp dem till diskussion på lärarmöten för att diskutera strategier för att utveckla den pågående undervisningen.

Workshops med fokus på undervisning online

CeUL har under sommaren arbetat med att etablera CeUL-torget, där experter på onlineundervisning regelbundet lägger in ny information, svarar på frågor och delar exempel. En stor del av höstens workshoputbud fokuserar också på onlineundervisning och kursdesign för undervisning på distans och i Athena. Alla CeUL:s kurser under hösten, och huvuddelen av vårens kurser sker också online.
– Genom att delta i CeUL:s aktivitetsutbud får läraren inblick i olika sätt att skapa utbildning online. Vi fortsätter också att organisera introduktions- eller fortsättningskurser på särskilda teman, till exempel studentaktiverande metoder online om behov finns, säger Klara Bolander Laksov.

Läs kommentarer kring vårens onlineundervisning:
”Lärarna har varit enormt ansvarstagande ”


Klara Bolander Laksovs råd till institutioner

• Skapa studiesociala sammanhang, både vid kursträffar, på lärplattform och i andra forum. Genom att ta reda på studenternas preferenser och vilket område de bor i genom quizz-verktyget i Athena, kan du till exempel dela in studenterna i grupper som har möjlighet att träffas fysiskt i deras lokala miljö och samarbeta/studera.
• Låt studenterna diskutera, dela med sig av och hjälpa varandra med hur de strukturerar sina studier – mer erfarna studenter med mindre erfarna studenter etc.
• Se till att studenterna träffar sina lärare online i Zoom, eller Athena regelbundet så att de känner att deras lärare är närvarande, och att de får någon form av kontakt så att de kan ställa frågor eller diskutera kursfrågor.
• Använd så många strategier som möjligt för att få studenterna att bearbeta kursinnehållet. Äldre studenter må vara bekväma med att läsa kurslitteratur, men hur ska du få yngre studenter att bli bekväma med det också?
• Tydliggör när du ger återkoppling, och att värdefull återkoppling också kan ske på andra sätt än genom läraren (till exempel från kurskamrater i diskussionsforum i Athena eller med hjälp av quizzar etc.)