Utredare Agneta Bladh föreslår bland annat:

  • Ett mer heltäckande stipendiesystem som bl.a. innebär en fördubbling av de medel som fördelas direkt av universitet och högskolor och ett nytt flaggskeppsstipendium för särskilt kvalificerade studenter.
  • Regler för studieavgifter som är mer rättssäkra för studenten och mer flexibla för lärosätet. Lärosätena får möjlighet att använda upp till 0,3 % av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för att sätta ner studieavgiften i vissa fall, t.ex. inom ramen för strategiska samarbeten.
  • En ökad närvaro för svensk högre utbildning och forskning i utlandet genom dels en utvecklad utlandsorganisation som bygger på dagens innovations- och forskningsråd, dels ett pilotprojekt där två särskilda utlandskontor skapas för högre utbildning och forskning.
  • En bättre samordning av frågor som påverkar internationalisering inom högre utbildning, forskning och forskningsnära innovation genom en plattform för internationalisering som leds av fem myndigheter (Svenska institutet, Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova) tillsammans med en representant för övriga forskningsfinansiärer och två representanter för lärosätena.
  • De fem ovan nämnda myndigheterna får i uppdrag att stödja internationaliseringen av svensk forskning, högre utbildning och forskningsnära innovation genom en kontinuerlig, internationellt orienterad omvärldsbevakning och omvärldsanalys.
  • Förenklingar av regler och förfaranden som underlättar för tredjelandsstudenter att komma till Sverige för att studera.
  • Lärosätena får ett större ansvar i handläggningen av uppehållstillstånd för studier, i ett första steg när det gäller bedömningen av studieavsikt.
  • En förtydligad studentstatus för studenter inom utbytesutbildning och beställd utbildning.

Hela utredningen finns att läsa på regeringens hemsida.