Foto: Karl Edqvist
Foto: Karl Edqvist

Värd för arrangemanget var Stockholms universitetsbibliotek, och programmet bestod av föreläsningar, presentationer, workshoppar, studiebesök samt möjlighet till nätverkande i mer avslappnande former. Syftet med veckan var att stärka samarbetet med andra lärosäten som aktivt arbetar med frågor relaterade till öppen tillgång och öppen vetenskap.

Intresset för att delta i veckan var stort, främst för att Sverige, och i synnerhet Stockholms universitet, har rönt stor uppmärksamhet internationellt efter att avtalet  med förlaget Elsevier sagts upp, och detta var ett av samtalsämnena under veckan. Trots att gruppen bestod av representanter från både mindre och större lärosäten, upplevdes utmaningarna på ett liknande sätt av alla. Att få med sig lärosätenas ledning, forskare, forskningsfinansiärer och inte minst de styrande i landet är en stor utmaning, och man står bättre rustad när man har ett internationellt nätverk som stödjer den enskildes arbete.

Att arbeta med övergången till öppen vetenskap upplevdes som meningsfullt av alla deltagare. Forskning som är öppet tillgänglig för alla lägger en grund för framtida forskning, och möjliggör för medborgarna att ta del av vetenskaplig information. Det är också ett viktigt steg till en mer hållbar samhällsutveckling, något som ligger i alla lärosätens intresse världen över.

Text: Lilian Fernández Hall