Förändringarna har genomförts med utgångspunkt i universitetets uttalade strategi att utveckla och effektivisera verksamhetsstödet. Samverkansavdelningen inrättades 2015 och under förra året genomförde universitetsledningen en planerad uppföljning av verksamheten. Den uppföljningen ledde till de förändringar som trädde i kraft 1 juli.

– Förändringarna är ett resultat av en gedigen process som inleddes med en extern översyn av verksamheten som sedan diskuterats i olika forum vid universitetet, säger universitetsdirektör Eino Örnfeldt.

Ny kommunikationsavdelning

Universitetsledningen har velat knyta kommunikationsverksamheten närmare ledningen. Kommunikation är därför nu en egen förvaltningsavdelning med uppdrag att fokusera på kommunikationsstöd kring forskningskommunikation, studentkommunikation och internkommunikation.
En nytillsatt kommunikationschef skulle ha tillträtt i augusti, men vederbörande valde sedan att ta en annan chefstjänst. Kommunikationschef Linda Carlsson har därför fått ett förlängt mandat, som avslutas då hon i mitten på oktober lämnar SU för att bli kommunikationschef vid UHR. Tills en permanent kommunikationschef är på plats om cirka ett halvår, är Liselott Törngren från Gullers Grupp tillförordnad chef för Kommunikationsavdelningen.

– Vi har nu inlett den nya rekryteringsomgången, säger universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Under tiden ska vi skapa de bästa förutsättningarna för det samlade kommunikationsarbetet genom två tilläggsutredningar.

Två utredningar

Rektor har beslutat ge en extern utredare i uppdrag att se hur universitetets samlade kommunikationsarbete bäst kan samordnas och utvecklas. Utredare är Ingrid Persson, kommunikationschef vid Malmö universitet, med Matthias Samuelsson, Gullers Grupp, som biträdande utredare.

I uppdraget ingår att föreslå hur universitetet kan effektivisera och skapa synergier mellan kommunikationsfunktionerna på olika nivåer och inom olika delar av verksamheten utifrån strategierna och den nya Kommunikationsavdelningens uppdrag med fokus på forskningskommunikation, studentkommunikation och internkommunikation. 2023 ska universitetet enligt ledningsbeslut ha en ekonomi i balans. Utredningen ska i linje med detta även ge förslag till åtgärder som syftar till att sänka kostnaden för den samlade kommunikationsverksamheten.

I anslutning till detta uppdrag har universitetsdirektören även uppdragit åt kommunikationschef Linda Carlsson att genomföra en fördjupad utredning av hur den interna kommunikationen inom förvaltningen kan utvecklas, med koppling till det sammanhållna verksamhetsstödet. Utredningen tas över av Matthias Samuelsson när Linda Carlsson lämnar SU. På detta sätt kan utredningarna genomföras med god samordning sinsemellan. De ska båda redovisas senast den 18 december.

– Utredningarna ska tillsammans tydliggöra både universitetets och den nyinrättade Kommunikationsavdelningens strategiska inriktning inom kommunikationsområdet. Även när det gäller hur verksamheten organiseras, och vilka områden som ska prioriteras, är vår förhoppning att utredningarna ska ge konkret vägledning för lång tid framöver, säger Linda Carlsson.

Forskningsnära samverkansstöd

Stödet för samverkan och innovation har från 1 juli en mer forskningsnära inriktning och har förts till Avdelningen för forskningsstöd som nu har namnet Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd. Samverkansrådgivningen ska även i fortsättningen fokusera på samarbeten med staden och regionen liksom andra centralt prioriterade samverkansprojekt.

– Under hösten ska vi fokusera på att integrera olika delar av avdelningens verksamhet för att optimera vårt stöd och skapa mervärde, säger Maryam Hansson Edalat, chef för Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd.

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd och Kommunikationsavdelningen är sedan september samlokaliserade i Bloms paviljong.

Innovationsrådgivning sker sedan 1 juli med utgångspunkt i universitetets båda vetenskapsområden, liksom forskningens och samverkansarbetets genomslag utanför akademin. Fundraising har avvecklats i sin tidigare form, till förmån för fortsatt goda relationer med forskningsstiftelser. Vid den utökade avdelningen finns även en ansvarig för samverkansavtal.

Till andra avdelningar

Alumnverksamheten är numera en integrerad del i arbetet med studenternas samlade studietid och ingår sedan 1 juli i Studentavdelningen. Konferensservice och evenemangsstöd är placerat vid Fastighetsavdelningen, liksom konstintendenturen. Akademiska högtider sorterar under Ledningssekretariatet vid Rektors kansli.

Funktionsadresser Kommunikationsavdelningen

Tipsa om nyheter och evenemang: redaktion@su.se
Pressfrågor: press@su.se
Kommunikationsrådgivning: komrad@su.se
Profilfrågor och produktionsverktyg: visuellidentitet@su.se
Produktion av och frågor runt rörlig bild: medieproduktion@su.se
Rekryterings- och imagekommunikation: konceptet@su.se
Sociala medier – råd, stöd och annonsering: socmedia@su.se
Webbinnehåll – råd och stöd för su.se, su.se/english och su.se/medarbetare: suwebb@su.se
Webbpubliceringssystemet Polopoly – felanmälan, support och beställningar: su.se/serviceportalen

Funktionsadresser Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Etik i forskningen: etik@fs.su.se
Forskningsbaserad innovation: innovation@su.se
Forskningsfinansiering, forskningsinfrastruktur, internationalisering: info@fs.su.se
Prenumerera på nyhetsbrevet från Avdelningen för forskningsstöd: nyhetsbrev@fs.su.se
Prisma: prisma@su.se
Research Professional: research.professional@su.se
Samverkansstöd och utveckling: samverkansstod@su.se
Avtal för forskningsprojekt med internationella forskningsfinansiärer och för forskningsinfrastruktur: avtal@fs.su.se
Frågor som rör Nagoyaprotokollet: declare@su.se