Artikel om resultaten av enkäten Enkät visar stora utmaningar med onlineundervisning.

Ingrid Lander, ordförande, Saco-S-föreningen Stockholms universitet

Hur har det fungerat att undervisa online?

Ingrid Lander

– I stora drag har den enskilde läraren själv fått lösa de problem som uppstått vid omställningen från campus- till onlineundervisning. Det har inneburit en hög arbetsbelastning för lärarna på SU. Själva omställningen innebar också att många lärare lagt ner mycket tid på att både göra om sina kurser till online versioner, vilket inneburit ganska stora pedagogiska utmaningar, och brottats med system som inte alltid fungerat som de borde.

Vilka erfarenheter är viktigast att ta med sig?
– På den positiva sidan står möjligheterna till att utveckla mer digitala moment inom undervisningen och för det behövs ett bättre stödsystem för att backa upp den enskilde läraren. Om jag ska ta med en negativ erfarenhet som vi behöver bära med oss är frågan om beräkning av arbetstidsåtgång vid stora förändringar.
– Lärarna har varit enormt ansvarstagande och gjort ett hästjobb för att få undervisningen att fungera. Det som skaver är system som hackar, tid som inte finns och brist på stöd för den enskilda läraren.

Christine Becker, universitetslektor i tyska

Hur har det fungerat att undervisa online?

Christine Becker

– Jag tyckte att det fungerade mycket bra. Även studenterna förstod ju att vi alla befann oss i en speciell situation och bidrog till att skapa en bra stämning inom undervisning där vi kunde fokusera på kursens innehåll och lärandet. En fördel jämfört med den här terminen var att studenterna hade haft tillfälle att lära känna varandra IRL i början av terminen, vilket gjorde det lätt samarbeta och diskutera när vi började undervisa via zoom.
 

Vilka erfarenheter tar du med till höstens undervisning?
– Här skulle jag vilja nämna två saker: 1. Vissa saker (inte minst det tekniska) tar längre tid när man undervisar online, därför har jag ändrat delkursernas innehåll lite grand och strukit några ämnen. Jag ser det dock inte som en nackdel utan mer som en möjlighet att fokusera på det viktigaste, utan stress.  2. Att det sociala sammanhanget är så viktigt och att det gynnar lärandet om man lägger tid på aktiviteter som leder till att studenter lär känna varandra bättre. Undervisar man i ett främmande språk har man den stora fördelen att man kan kombinera språkinlärningen och sociala aktiviteter på ett både roligt och effektivt sätt.

Mikael Karlsson, docent i zoologi

Hur har det fungerat att undervisa online?

Foto: Gabriella Kovac Gvidi,
Mikael Karlsson
Foto: Gabriella Kovac Gvidi

– Med tanke på omständigheterna och den snabba omställningen gick det ändå förvånansvärt bra, åtminstone vad beträffar den teoretiska delen av undervisningen. Efter att anpassat föreläsningarna till ett format som fungerade online med något nerkortade föreläsningar för att hålla studenternas uppmärksamhet uppe flöt det på. Dock insåg jag betydelsen av kroppsspråk i undervisningen (både från mig och studenter), något som ju är svårt att förmedla online.

 Vilka erfarenheter tar du med till höstens undervisning?
– Laborationer var, av förklarliga skäl, svåra att genomföra på ett optimalt sätt med den korta tid av förberedelser vi fick. Därför har vi inför höstens kurser arbetat mycket med att designa laborationer som helt eller delvis går att genomföra online. Vi ska till exempel genomföra en del hybridlaborationer där studenterna får arbeta med videofilmat material och quiz hemma för att sedan, i mindre grupper och under begränsad tid, få utföra laborationer på SU (dvs en variant av det omvända klassrummet). En annan laboration ersätts med en hemlaboration där studenter ska få simulera mikroskopering via sin dator eller annan plattform. Tanken med dessa nya grepp är att de även ska kunna användas helt eller delvis då vi kan återgå till normal campusundervisning. Det positiva med den rådande situationen är att tillfälle ges att fundera över och ifrågasätta undervisningsformer som kanske bara tagits för givet under lång tid. Förhoppningsvis kan det faktiskt leda till en förbättring av undervisningen.

Sofia Holmdahl och Elis Wibacke, ordförande respektive vice ordförande i Stockholms universitets studentkår

Hur anser ni att vårens onlineundervisning fungerat?

Foto: Kristin Kling
Sofia Holmdahl och Elis Wibacke Foto: Kristin Kling

– Studenter vid Stockholms universitet har väldigt olika upplevelser av onlineundervisningen där den ibland fungerat bra men ibland har undervisningskvaliteten försämrats ordentligt. Vid flera institutioner har exempelvis "storseminarier" införts där 200 personer ska ha seminarium tillsammans – vilket såklart inte fungerar.

Vilka erfarenheter är viktigast att ta med sig?
– Det är alltid viktigast att säkerställa att utbildningskvaliteten är fortsatt hög oavsett vilka omständigheter universitetet står inför. Vi hoppas att onlineundervisningen ger mersmak att utveckla undervisningen generellt och att den får fler universitetslärare att vilja vidareutbilda sig och bli bättre pedagoger, både online och på campus.

Anton Belusa, studerar cell- och molekylärbiologi

Vad har du för förväntningar på höstens undervisning?

Foto: Camilla Belusa
Anton Belusa
Foto:Camilla Belusa

– Genom att undervisa online finns fördelar som att det går att spela in föreläsningar och andra moment som gör att man kan titta på delar eller hela moment i efterhand om man skulle missa eller behöver gå tillbaka. Det gör studierna lättare. Om alla kurser har sådan kvalitet som den kurs jag går nu med onlineundervisning skulle jag nästan säga att online är bättre än fysisk undervisning. Detta gäller speciellt för mig som har dyslexi och ofta har problem att hänga med både i att skriva och lyssna.