Den 21 september presenterade regeringen budgetpropositionen. Där finns flera satsningar inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå med anledning av coronakrisen. Det rör sig om såväl permanenta som tillfälliga satsningar. Till de permanenta satsningarna hör utbyggnad av yrkeslärarutbildning och bristyrkesutbildningar.

För 2021 föreslås medel som ska göra det möjligt att skapa nära 19 000 nya utbildningsplatser vid landets lärosäten. Bland satsningarna finns 496 miljoner kronor, inklusive studiemedel, årligen 2021 och 2022 till över 4 000 fler utbildningsplatser per år på avancerad nivå. Vidare föreslås 167 miljoner årligen för att ge universitet och högskolor möjlighet att ta emot fler studenter 2021–2022. Satsningen beräknas motsvara cirka 2 000 helårsstudenter 2021–2022 och beräknas pågå till och med 2025.

Satsning på livslångt lärande och omställning

För att fler ska kunna ställa om eller vidareutbilda sig föreslår regeringen att 259 miljoner kronor fördelas till lärosätena som en särskild satsning på livslångt lärande och omställning. De beräknas motsvara cirka 3 000 helårsstudenter under 2021.

För att göra det möjligt för fler att studera behörighetsgivande utbildning (bland annat basår) föreslår regeringen en satsning på cirka 420 miljoner kronor under 2021. Det motsvarar ytterligare 4 000 helårsstudenter under 2021.

Universitet och högskolor kan i dag utbilda fler studenter än vad anslagen räcker till upp till 10 procent av anslagen. Under år då intresset för utbildning är mindre kan sedan lärosätena få betalt för dessa extra studenter. Nu utökas möjligheten för lärosätena att anta ännu fler studenter, upp till 15 procent av anslagen.

Korta kurser för yrkesverksamma

På grund av pandemin söker sig många personer till högskolan för att omskola sig eller utveckla tidigare kompetens. För att möta utbildningsbehovet inom flera områden föreslår regeringen att satsningen på korta kurser för yrkesverksamma fortsätter och att 30 miljoner kronor fördelas till lärosäten under 2021.

Besparing på anslag för förvaltningskostnader

Den snabbgenomgång av budgetposterna för högre utbildning och forskning som gjorts vid Rektors kansli visar dock att budgeten även innehåller en generell besparing inom statsförvaltningen. En generell besparing görs både på anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och på anslaget för forskning. I samband med spridningen av covid-19 har många myndigheter förändrat sina arbetssätt bland annat genom att i högre utsträckning arbeta på distans och genomföra fler möten digitalt. En del av dessa arbetssätt förväntas myndigheterna kunna fortsätta med. Regeringen föreslår mot denna bakgrund en besparing på anslagen för förvaltningskostnader för 197 myndigheter motsvarande cirka 15 procent av myndigheternas historiska resekostnader.

Takbelopp för universitetet på drygt 1 956 miljoner

Stockholms universitet föreslås för 2021 få ett takbelopp på drygt 1 956 miljoner kronor (jämfört med drygt 1 812 miljoner för 2020). Ökningen av takbeloppet återfinns främst genom satsningar på studieplatser på avancerad nivå, bristyrkesutbildning, livslångt lärande samt behörighetsgivande utbildning (varav universitetet redan fått extra medel för flera av satsningarna i vårbudgeten 2020).

Enligt regeringens förslag till fördelning av nya utbildningsplatser föreslås Stockholms universitet få 1 257 nya platser (räknat i helårsstudenter) för 2021.

Forskning och utbildning på forskarnivå

Regeringen avser under hösten 2020 presentera en samlad proposition om den forskningspolitiska inriktningen. Totalt föreslår regeringen att anslagen för forskning och innovation ska öka med 3,4 miljarder kronor 2021, varav 500 miljoner kronor utgör en särskild förstärkning av basanslagen 2021 och 720 miljoner kronor en permanent förstärkning av desamma. Anslagen till Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Rymdstyrelsen föreslås öka med sammanlagt nästan 1,5 miljarder kronor. I denna ökning ingår medel för forskningsinfrastrukturer såsom biobanker, ESS, MAX IV och SciLifeLab på 400 miljoner kronor.

Den aviserade ökningen av basanslagen har ännu inte fördelats mellan lärosätena. I höstbudgeten ökar Stockholms universitets anslag därför med mindre än pris- och löneomräkningen på grund av den generella besparing som görs på anslaget. Det föreslagna anslaget för Stockholms universitet för 2021 är 1 724 miljoner kronor, jämfört med närmare 1 710 miljoner för 2020.

Läs mer på regeringens webbplats.