Syftet är att reglera frågor om studentinflytande i verksamhet som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Studentinflytandet är även en viktig del av det kvalitetsarbete som till exempel granskas i samband med universitetets interna utbildningsgranskningar.

Dokumentet är framför allt ett styrmedel och stöd till ledning på olika organisatoriska nivåer och delar inom universitetet, men även för övrig personal. Universitetet ska exempelvis se studenterna som aktiva medskapare samt uppmuntra, stödja och underlätta för studenterna att engagera sig i arbetet med studentinflytande.

I dokumentet redogörs för nationella och lokala regler för studentinflytande, till exempel om ansvar för ledning, såsom prefekter, studentrepresentation i organ, grupper och vid enpersonsbeslut, stöd i form av (kommande) utbildning om studentinflytande, ersättning till studentrepresentanter samt uppföljning. För att ytterligare underlätta utseende av studentrepresentanter har universitetet och Stockholms universitets studentkår den 30 januari 2020 ingått en överenskommelse om studentrepresentation som omfattar cirka 140 stadigvarande organ och grupper, inklusive antalet studentrepresentanter (”studentplatser”) i dessa.

I slutet av reglerna finns ett avsnitt om processen för utseende av studentrepresentant till organ och grupper. Syftet är att vara ett stöd till framför allt ordföranden i befintliga eller nya organ och grupper, såsom styrelser, nämnder, utskott, styrgrupper, arbetsgrupper, referensgrupper eller forum. Som ett komplement kommer det även att finnas en checklista till ordföranden i organ och grupper. Checklistan kommer att testas och tas fram under våren.

Kontakta gärna Anna-Karin Björling, anna-karin.bjorling@su.se vid Rektors kansli om du har frågor.

(Med ”student” avses den person som är antagen till och bedriver studier på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå.)