Europeiska kommissionen utfärdade år 2005 en rekommendation om att följa den europeiska stadgan för forskare och uppförandekoden för rekrytering av forskare, Charter & Code. Stockholms universitet lever redan idag upp till de flesta av principerna i stadgan, samtidigt som det finns områden där universitetet kan utvecklas. En certifieringsprocess bidrar konstruktivt till det arbetet. 
Utmärkelsen är en kvalitetsstämpel vid internationell rekrytering. Genom att certifieras och implementera stadgan styrker universitetet att man är en arbetsgivare som tillämpar rättvisa och transparenta rekryterings- och bedömningsförfaranden, har en god arbetsmiljö, tydliga karriärvägar och löpande strävar efter att utveckla dessa. Utmärkelsen underlättar också vid forskningsansökningar, och kan komma att bli ett krav vid ansökningar om europeiska forskningsmedel. 

Vad händer nu vid universitetet?

Arbetet innebär starten på en mångårig process som regelbundet kommer att utvärderas av EU.

Projektgruppen arbetar nu med att ta fram en så kallad GAP-analys för att bedöma inom vilka områden universitetet behöver utvecklas och förbättras för att kunna leva upp till Charter & Code. Arbetet baseras på EU-kommissionens verktyg HR Strategy for Researchers (HRS4R). 
Vid GAP-analysen kommer företrädare från alla nivåer i forskargruppen vid universitetet att involveras. 

Projektledare för arbetet är professorerna Gunnar Svensson och Mats Börjesson.

Har du frågor om arbetet, kontakta: HRS4R@su.se