Astrid Söderbergh Widding

– Det här är en unik möjlighet för oss att testa våra kärnvärden i verksamheten, en reality check. Strategier och värderingar ska inte bara finnas på papperet, de ska genomsyra arbetet, säger rektor Astrid Söderbergh Widding.

Strategierna pekar ut riktningen för universitetet för de kommande fyra åren. Just nu arbetar verksamheten efter de strategier som fastställdes 2015, och i slutet av 2018 det dags för en uppdatering. Samtidigt ingår Stockholms universitet i ett internationellt projekt om kärnvärden, Living values. Tolv universitet runt om i världen ska inom ramen för Magna Charta Observatory pröva ett verktyg för självutvärdering. Verktyget kan användas både för att se över sina värderingar, och utvärdera om de verkligen efterlevs.

Tillfälle ge input

Förutom de grundläggande värden som ingår i Magna Charta Universitatum, till exempel akademisk frihet, finns också speciella värden för Stockholms universitet. För närvarande är kärnvärdena ”öppet, nyskapande och gränsöverskridande”. Det kommande strategiarbetet handlar inte om att ställa om kursen, mer om att pröva den inslagna vägen. Rektor utesluter dock inte att den kan komma att ändras utifrån vad som kommer fram under året.

Exakt hur verksamheten ska involveras i arbetet planeras under våren. Det ska ske inom ramen för befintliga strukturer, men kan i tillägg handla till exempel om en enkät. Mycket beror på hur områden och institutioner väljer att jobba med frågan.

– Min vision är alla medarbetare ska få tillfälle att ge input i något sammanhang under året, säger Astrid Söderbergh Widding.

Självständighet under hot

Värderingar om akademisk frihet kan tyckas självklara för ett universitet, men det finns många hot som gör frågan aktuell. Internationellt finns flera länder där universitetens autonomi begränsas, till exempel i Turkiet. I Sverige finns också exempel på statlig styrning, som när Högskolan i Dalarna inte själva fick bestämma om plats för verksamheten.  

– Vi är inte alltid så autonoma som vi tror. Magna Charta-projektet är en chans att få en internationell jämförelse och dialog med andra lärosäten, säger Astrid Söderbergh Widding.

I september ska arbetet redovisas på ett möte i Salamanca, men pilotprojektet avslutas samtidigt som strategierna fastställs i slutet av året.  

– Jag vill inte att strategidokumentet ska vara en hyllvärmare. Åtgärdsplanen är det konkreta, men strategierna ska uttrycka vart vi vill komma. Då är det värdefullt för ledningen att få återkoppling. Vad vill vi vara som universitet, vad står vi för? Det här är en inbjudan till var och en ställa sig den frågan, säger Astrid Söderbergh Widding.

Om strategierna och Magna Charta: 

Strategier för Stockholms universitet
Strategierna fastlägger grundläggande värderingar och mål som vägleder universitetet. De kompletteras med en konkret åtgärdsplan. Strategierna gäller för en fyraårsperiod och åtgärdsplanen för två år. Strategierna har varit uppdelade i fyra huvudområden: Forskning och utbildning, Rekrytering och kompetensutveckling, Internationell och nationell samverkan samt Förvaltning och verksamhetsstöd. Strategier för Stockholms universitet 2015–2018 finns på www.su.se/om-oss/strategier

Magna Charta Universitatum

Magna Charta Observatory
Organisation som sedan år 2000 verkar för att förvalta Magna Charta Universitatum och verka för akademisk frihet och institutionellt oberoende. Organisationen ska stödja universitet som undertecknat dokumentet att leva upp till värderingarna. Läs mer på www.magna-charta.org

Living values project
Verktyg för självutvärdering för lärosäten för att både se över sina värderingar och utvärdera hur de efterlevs i praktiken. Stockholms universitet deltar som ett av tolv universitet i pilotprojektet för att utveckla verktyget. Arbetet leds av Magna Charta Observatory.

Artikeln publicerades i Universitetsnytt nr 1, 2018.