Regeringen gav 2017 en särskild utredare i uppdrag att bland annat föreslå nya mål och en ny nationell strategi för internationalisering av universitet och högskolor. Utredaren ska även föreslå hur fler studenter kan få ett internationellt perspektiv i sin utbildning. Nu har delbetänkandet lämnats.

Utredaren föreslår en ny formulering i högskolelagen kring internationalisering: ”Den samlade internationella verksamheten vid varje högskola ska stärka kvaliteten i högskolans utbildning och forskning och nationellt och globalt bidra till sådan hållbar utveckling som högskolorna har i uppgift att främja.”

Strategi med åtta mål

Utredaren föreslår en strategi med åtta mål:

  1. Internationalisering präglar styrningen av och vid universitet och högskolor.
  2. Sverige har hög attraktionskraft som studie- och kunskapsnation.
  3. Alla studenter som tar examen från högskolan har utvecklat sin internationella eller interkulturella kompetens.
  4. De anställda vid universitet och högskolor, inklusive doktoranderna, har god internationell erfarenhet och starka internationella kontaktnät.
  5. Villkoren för universiteten och högskolorna att öka strategiskt internationellt samarbete och samverkan är goda.
  6. Universitetens och högskolornas möjligheter att bidra till global utveckling och till att lösa globala samhällsutmaningar är goda.
  7. Myndighetsstödet för internationalisering av universitet och högskolor är anpassat efter lärosätenas behov.
  8. System för uppföljning och utvärdering av internationalisering är väletablerade.

Slutbetänkande oktober 2018

Utredningen ska också föreslå åtgärder som kan öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation, bland annat genom en översyn av systemet för anmälnings- och studieavgifter. Delbetänkandet kommer att skickas ut på remiss till samtliga svenska lärosäten. Slutbetänkandet är beräknat till senast 31 oktober 2018.

Hela delbetänkandet finns att ladda ner här.