Illustration: Elsa Wikander
Illustration: Elsa Wikander


Enligt Rättssekretariatets noteringar har antalet disciplinärenden vid Stockholms universitet ökat de senaste åren. När det gäller det totala antalet registrerade disciplinärenden per år, alltså anmälningar om misstankar om till exempel fusk i samband med examination, så registrerades 164 ärenden år 2018, 171 ärenden år 2019 och 274 ärenden år 2020.
– Och hittills i år, från den 1 januari till den 25 februari, har det registrerats 97 disciplinärenden, säger Ellinor Sigelfeldt, universitetsjurist och samordnare för disciplinärenden vid Rättssekretariatet på Rektors kansli. 

Disciplinnämnden avgör

Om det finns misstanke om att en student har försökt vilseleda vid en examination, genom att till exempel plagiera en text eller använda sig av otillåtna hjälpmedel eller otillåtet samarbete så kan det leda till disciplinåtgärder. Ärendena avgörs av disciplinnämnden vid universitetet som kan besluta om en påföljd, vilket innebär att en student får en varning eller blir avstängd från studierna i högst sex månader.

– Stockholms universitet har under en lång period haft ett ökande antal disciplinärenden för varje år. Orsaken till den ökningen kan inte fastställas med säkerhet, men det vi ser är att ökningen i stort sett helt kan kopplas till ett ökat antal ärenden om plagiat. Det i sin tur kan troligen kopplas till institutionernas ökande användning av Urkund, som är Stockholms universitets plagiatverktyg, säger Clas Hättestrand, prorektor.

Clas Hättestrand, prorektor. Foto: Niklas Björling
Clas Hättestrand, prorektor. Foto: Niklas Björling

Han konstaterar att den årliga ökningen av antalet disciplinärenden var ännu större under 2020 än tidigare.
– Det kan troligen kopplas till övergången till distansexamination i spåren av coronapandemin, då hemtentamen blev betydligt vanligare än tidigare. Och det är vid hemtentamen som de flesta disciplinärenden uppstår, antingen i form av plagiat eller otillåtna samarbeten, säger han.

Efter en internrevision under 2020 om vad universitetet gör för att motverka och hantera misstänkta försök till fusk beslutade rektor i samråd med universitetsdirektören om ett antal åtgärder, som ska följas upp i december 2021. Det handlar till exempel om att stärka informationen till studenter genom att se över informationen på universitetets webbplats om fusk och plagiat. En annan åtgärd är att se över om regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå ska kompletteras med ytterligare regler för digital examination. Dessutom ska Rättssekretariatet och Ledningssekretariatet utreda om det ska vara obligatoriskt för institutionerna att använda Urkund för skriftliga examinationer.

Clas Hättestrand förklarar att universitetet arbetar både förebyggande och kontrollerande för att komma åt det ökande antalet disciplinärenden.
– Dels gäller det att vara tydlig vad gäller information om fusk och i regler kring till exempel plagiat och samarbeten, dels att regelmässigt kontrollera alla inlämnade examinationsuppgifter i Urkund för att upptäcka textöverensstämmelser. Detta gör institutionerna i dag i hög utsträckning också. Dessutom arbetar Centrum för universitetslärarutbildning med att ta fram studiematerial om plagiat för lärare och studenter. Det är viktigt att inte bara informera studenter om regler utan att de själva också får reflektera över vad de betyder, till exempel var gränser går för när likheter i text leder till att det räknas som plagiat, säger Clas Hättestrand.

Studenthandboken uppdateras

När det gäller Studentavdelningens åtaganden har de efter samråd med Rättssekretariatet uppdaterat informationen om fusk på webben under avsnittet om Dina rättigheter och skyldigheter.
– Studenthandboken kommer att uppdateras på motsvarande sätt vid nästa läsårs upplaga, säger Jerker Dahne, avdelningschef för Studentavdelningen.

En del andra lärosäten har infört kameraövervakning av digital hemtentamen, och en del institutioner vid Stockholms universitet har infört det ibland, är det något som kan bli aktuellt för hela universitetet?
– Stockholms universitet har inte beslutat om att rekommendera kameraövervakning. Rättsläget är för närvarande alltför osäkert när det gäller övervakning, via till exempel mobiltelefon i hemmiljö. Det genomförs dock just nu en utredning i frågan i regi av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), och vi avvaktar den innan vi tar närmare ställning, säger Clas Hättestrand.

Disciplinära åtgärder regleras i högskoleförordningen

Disciplinära åtgärder regleras i högskoleförordningen och när det gäller hanteringen vid Stockholms universitet så följer man de riktlinjer för disciplinärenden som finns i universitetets styrdokument.
Ärenden om misstänkt fusk anmäls av institutionerna till rektor och handläggs därefter av Rättssekretariatet vid Rektors kansli. De flesta ärenden hänskjuts vidare till universitetets disciplinnämnd för prövning. 

Stockholms universitets studentkår har kommit med kritik mot att besluten som tas av disciplinnämnden har för standardiserade svar, vilket kan försvåra studenters möjlighet att överklaga. Hur ser du på kritiken?
– Vi har tagit emot anmälan och kommer på begäran av Justitieombudsmannen att lämna ett yttrande över anmälan och den kritik som framförs. Generellt sett anser vi att våra beslut och motiveringar håller hög standard vad gäller rättssäkerhet och att vi följer förvaltningslagen vad gäller innehållet i våra beslutsmotiveringar, säger Clas Hättestrand.

Läs mer:

Digital examination – en balans mellan övervakning och integritet

Tips om digital examination på CeULs webb

Motverka plagiering – resurssida på CeUL:s webbplats med Plagieringshandboken (Handboken kommer att uppdateras under 2021.)

Stockholms universitets yttrande till Universitetskanslersämbetet (UKÄ): ”Beslut om avstängningar och varningar i disciplinärenden fattade under år 2019 och 2020”

Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet