Årsredovisningen är regeringens verktyg för att följa upp utvecklingen vid universitetet det gångna året. Innehållet i årsredovisningen styrs främst av regeringens direktiv för återrapportering enligt regleringsbrevet och av Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.