Även KTH:s förvaltningschef Anders Lundgren underströk att Albano är ett gemensamt projekt för de båda lärosätena tillsammans.

Efter Aleksander Wolodarskis presentation av detaljplanen, som renderade honom en spontan applåd, följde 40 minuters frågestund som framför allt fokuserade på tillgänglighet och kommunikationer.

Förslaget bygger på viljan att mötas i stadsrum, arkitektur skapar mer än bara fasader enligt arkitekten Aleksander Wolodarski. I det nuvarande förslaget samsas universitetslokaler med bostäder, ibland var för sig, ibland i samma byggnad. Service med butiker och restauranger ingår också. Områdets huvudentré vetter mot Roslagsvägen här möter en byggnad med områdets största aula, utformad i för att ansluta till topografin. Värtabanan som skär tvärs igenom Albano däckas över – av säkerhetsskäl men också för att skapa sammanhang istället för att vara en barriär.

Svarar mot behoven
Under den senaste granskningsperioden kom ett antal yttranden in till stadsbyggnadskontoret. De flesta tillstyrker planförslaget men har synpunkter kring Nationalstadsparken, buller och utformningen av bebyggelsen. Stockholms universitet och KTH konstaterar i sitt gemensamma yttrande att förslaget svarar väl mot universitetens behov och skapar ett levande universitetsområde i ett attraktivt natur- och kulturlandskap.

Länsstyrelsens yttrande, som väger tungt i sammanhanget, hade när denna text skrevsännu inte lämnats till stadsbyggnadskontoret.

Önskemål om busstrafik och byggnaders storlek
Bland yttrandena märks till exempel SL som har en del detaljönskemål vad gäller busstrafiken. Östermalms stadsdelsnämnd vill ha en tvingande planbestämmelse om förskola i Albano. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker detaljplanen under förutsättning att de runda husen 17 och 21studensbostäderna utformas i enlighet med rådande bullerföreskrifter. Skönhetsrådet är positivt till att Albano tas i bruk för universitetens behov men anser att förslaget är för stort, högt och skrymmande och avstyrker därför i nuvarande form. Förbundet för Ekoparken och Kommittén för Gustavianska parken hävdar att det är lagstridigt att bygga på det föreslagna sättet i nationalstadsparken.

Kåre Bremer kommenterar frågan om lagligheten såhär:
– Enligt förarbetena till miljöbalken finns inget hinder för pågående markanvändning i sådana delar av en nationalstadspark som redan är tagna i anspråk. Utbyggnad i områden som redan har exploaterats kan också tillåtas. Skyddet av nationalstadsparken är därför fullt förenligt med Stockholms universitets och KTH:s utbyggnad i Albano.

Lagstiftaren nämner dessutom specifikt Albano som ett område för utveckling av högre utbildning och forskning.
Eller som Aleksander Wolodarski sade om nationalstadsparkens landskap:
– Arkitekturen ska väja för naturen!

Samlad information om Albanoområdet.