Universitetsstyrelsen

VT 2021: 19 februari, 16 april och 4 juni samtliga kl 9-12.

HT 2021: 23 september, 28 oktober och 3 december samtliga kl 9-12.

 

Rektorsföredragningen

Torsdagar kl 09.15 fattar rektor beslut vid den s.k. rektorsföredragningen (RF). Ärenden till RF ska vara inlämnade senast tisdag 10:00 samma vecka. För anvisningar klicka här.

Det första mötet på höstterminen 2021 kommer att hållas torsdagen den 19 augusti.


Undantag från schemat 2021:

Vecka 37 - Beslutsmötet är flyttat till onsdag 15 september, inlämning av handlingar senast måndag 13 september kl 10.00.

 

-----

 

Vänligen notera att deadline för att skicka in ärenden till RF är kl 10:00!


Beslutsmening för nästa RF, torsdag 2021-08-19:

Detta beslut är i rektors ställe fattat av prorektor, professor Clas Hättestrand, i närvaro av tillförordnad universitetsdirektör Åsa Borin. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Anna Riddarström, Ledningssekretariatet (protokollförare). Föredragande i ärendet har varit NN.

 

Universitetsdirektörens beslutsmöten

Universitetsdirektören fattar beslut på torsdagar efter skriftlig föredragning. Ärenden ska vara inlämnade senast tisdag 13:00 samma vecka.

Det första mötet på höstterminen 2021 kommer att hållas torsdagen den 19 augusti.

 

Undantag från schemat 2021:

Vecka 19 - Beslutsmötet är flyttat till onsdag 12 maj, inlämning av handlingar senast måndag 10 maj kl 13.00.

 

Områdesnämnden för naturvetenskap

Områdesnämndens möten framgår av kalendariet.
 

Områdesnämnden för humanvetenskap

Områdesnämndens möten framgår av kalendariet

 

Övriga ledningsmöten 
 

Områdesövergripande rådet

VT 2021: 1 februari, 29 mars, 17 maj och 7 juni