Juridik

Juridik vid Stockholms universitet

Stockholms universitet är en myndighet och bedriver verksamhet inom forskning och utbildning som bl.a. styrs av högskolelag och högskoleförordning, upphovsrättsliga regler, sekretesslagstiftning och avtalsrätt.

Som myndighet och arbetsgivare styrs universitetet även av en rad offentligrättsliga lagar och förordningar liksom arbetsrättsliga regler.

Utöver nationell och internationell lagstiftning finns det också interna regler som är utformade i enlighet med den övergripande lagstiftningen. Se

Förutom detta finns en handbok i ärendehantering vid Stockholms universitet som innehåller information om hur beslut handläggs, t.ex. vilka underlag som behövs för att fatta beslut och hur dessa utformas. Handboken utgör även ett stöd för alla medarbetare i frågor som rör utbildning och forskning, t.ex. hantering av disciplinärenden och sekretess i forskningssamverkan.

Inom universitetsförvaltningen finns även möjlighet att få råd och stöd i juridiska frågor. Frågor av arbetsrättslig karaktär hanteras framför allt vid Personalavdelningen. Vid Studentavdelningen handläggs studentärenden som rör diskriminering och likabehandling. Många frågor som rör regelverket kring utbildning hanteras av utbildningsledarna vid områdeskanslierna. Även Avdelningen för forskningsstöd erbjuder rådgivning, bl.a. rörande kontraktsskrivning för forskare som fått anslag.

På Rättssekretariatet vid Rektors kansli finns universitetets centrala juristfunktion. Här hanteras övergripande förvaltningsrättsliga och studentjuridiska frågor men även frågor som rör t.ex. forskningsetik, personuppgifter samt offentlighet och sekretess. På Rättssekretariatet återfinns universitetets dataskyddsombud (dso). Rättssekretariatet granskar samtliga avtal som rektor tecknar, men kan också bistå med råd avseende andra avtal. 

  • Rutiner för avtalsarbete vid Stockholms universitet Stockholms universitet ingår en mängd avtal med externa parter i den verksamhet som bedrivs, vilket ger upphov till frågor av främst juridisk och ekonomisk karaktär. Många svar återfinns i Regelboken på Stockholms universitets hemsida och kan även sökas genom kontakt med universitetsförvaltningen.
  • Upphovsrätt Bestämmelserna om upphovsrätt finns i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
  • Rättelse, omprövning och ändring av betyg Betygssättning ska ske med stor omsorg och noggrannhet. Det är endast en av Stockholms universitet särskilt utsedd lärare (examinator) som har rätt att fatta ett beslut om betyg. Det finns dock inga hinder mot att någon annan medarbetare, än examinator, för in betygen i Ladok, hanterar betygslistor eller på något annat sätt meddelar studenten betygsbeslutet. Även denna del av handläggningen ska göras med största noggrannhet. Ett felaktigt infört betyg kan få många negativa konsekvenser inte minst för studenten.
  • Elektroniska underskrifter Frågan har ställts till Rättssekretariatet i vilken mån ett egenhändigt undertecknande av dokument krävs vilket behandlas i denna PM. Fråga om e-underskrifter har även lyfts både under tider av pandemi och för att sträva mot en långsiktig e-förvaltning.
  • Råd för hantering av avtal utifrån dagens situation Rättssekretariatet har tagit fram en allmän vägledning för hantering av avtal i de situationer som kan uppkomma i coronaepidemins kölvatten. Innehållet är även avstämt med Sektionen för inköp och upphandling vid Ekonomiavdelningen.
  • Disciplinära åtgärder och avskiljande Om Stockholms universitet upptäcker att en student inte har följt gällande regler som finns har universitet möjlighet att vidta vissa åtgärder i enlighet med de av rektor fastställda riktlinjer för disciplinärenden.
  • Mutor Anställda vid Stockholms universitet har, precis som övriga anställda inom statlig förvaltning, ett särskilt ansvar att upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet i sin tjänsteutövning. Allmänheten ska kunna förlita sig på att en myndighet inte fattar beslut som dikterats av för saken ovidkommande hänsyn eller intressen. Brott mot dessa grundprinciper har straffbelagts genom brottsbalkens bestämmelser om givande och tagande av muta.