Stockholms universitet har i likhet med andra universitet konstaterat att de dokument som initialt bör levereras är dels avhandlingar som publiceras i avhandlingsdatabasen DiVA. Dels innehåll på universitetets webbplats.

Innehållet i DiVA och på universitets webbplats kommer att levereras automatiskt via webbplattformarna. Utöver detta finns möjlighet att manuellt skicka kompletterande material via Kungliga bibliotekets webbformulär.

Universitetsförvaltningen har ett samordningsansvar för den elektroniska pliktleveransen på Stockholms universitet. Universitetsbiblioteket besvarar medarbetares frågor om denna.

Bakgrund

Sveriges riksdag har per juni 2012 utfärdat en Lag om pliktexemplar av elektroniskt material (SFS 2012:492) med tillämplighet på elektroniskt material som görs tillgängligt för allmänheten efter den 31 december 2014. Regeringen har därtill utfärdat kompletterande Förordning (2012:866) om pliktexemplar av elektroniskt material. Lagen är ett komplement till Lagen om pliktexemplar av dokument (SFS 1993:1392).

Den nya lagen föreskriver en skyldighet för statliga och kommunala myndigheter samt för vissa enskilda rättssubjekt att till Kungliga biblioteket (KB) leverera en elektronisk version av material som gjorts tillgängligt för allmänheten. Det material som i första hand är föremål för skyldigheten är sådant som av KB meddelats utgöra så kallade egentliga myndighetspublikationer.

Leveransplikt av tryckt material till Kungliga biblioteket har en månghundraårig tradition. Pliktexemplarslagen omfattar idag en skyldighet att lämna pliktexemplar av tryckta dokument samt andra fysiska former av informationsbärare som disketter, cd-romskivor och USB-minnen. Utgivare av dessa är skyldiga att till KB kontinuerligt leverera exemplar. Reservexemplar levereras till Lunds universitetsbibliotek. I takt med teknikutvecklingen har det konstaterats att mycket material som kan vara av värde för framtida forskning och för det svenska kulturarvet riskerar att förloras eftersom det inte har den fysiska form som krävs för att materialet ska omfattas av den befintliga leveransplikten.

Elektronisk leveransplikt

Av nyss anförda skäl bedömde lagstiftaren att det fanns ett behov för att genom en ny lagstiftning ålägga statliga och kommunala myndigheter liksom enskilda leverantörer så som publicister, producenter, förläggare och distributörer skyldighet att leverera nätbaserat elektroniskt material till Kungliga biblioteket. För myndigheter föreskriver lagen delvis andra regler än för enskilda.

Lagen tar sikte på material som gjorts tillgängligt för allmänheten här i landet genom överföring via nätverk.

Kungliga biblioteket ges genom förordningen föreskrivningsrätt för vidare instruktioner om den elektroniska pliktleveransen. Främst gäller detta vad som ska levereras samt när och på vilket sätt leverans ska ske till. KB har föreskrivit att pliktexemplar av elektroniskt material ska lämnas på en fysisk databärare, exempelvis ett USB-minne, i det format som det har gjorts tillgängligt. Leverans av elektroniskt material kan samordnas och med viss periodicitet skickas till KB på sätt som idag redan sker för tryckt material med pliktleveransskyldighet. Materialet som levereras ska åtföljas av viss information om dess tillgängliggörande, publiceringsformat och eventuellt samband med annat material.


Enligt lagen ska en kopia av det elektroniska materialet lämnas till Kungliga biblioteket inom tre månader från tillgängliggörandet.

Lagen är tillämplig på sådant material som gjorts tillgängligt för allmänheten efter den 31 december 2014.

Länkar och mer information


Kungliga bibliotekets informationssida om E-plikt:

http://www.kb.se/plikt/eplikt/

Kungliga bibliotekets verktyg för leverans av elektroniskt material:

https://e-plikt.kb.se/

Kontaktperson på universitetsbiblioteket:

Jonas Holm, jurist

jonas.holm@su.se