Varje ärende där någon enskild är part ska enligt 7 § FL handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Vid handläggningen ska myndigheten beakta möjligheten att själv inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter, om sådana behövs. Myndigheten ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra sätt ska myndigheten underlätta för den enskilde att ha med den att göra.

Den serviceskyldighet som betonas i 4 § FL gäller inte bara ren ärendehandläggning utan även myndighetens verksamhet och handlande i allmänhet. Myndigheten och dess anställda är t.ex. skyldiga att lämna upplysningar om gällande bestämmelser och rutiner vid myndigheten. För Stockholms universitet kan det innebära att ge upplysningar om hur man söker till en viss kurs, antagnings- eller betygskriterier, anställningsvillkor, föreskrifter för examination, universitetets organisation eller annat som rör universitetets verksamhet. Det är viktigt att som anställd vid Stockholms universitet förstå bakgrunden och syftet med principen om myndigheters öppenhet och serviceskyldighet: allmänheten ska ha möjlighet till insyn i universitetets verksamhet för att på sätt veta att allt går rätt till.