Offentlighet & sekretess

Offentlighetsprincipen och sekretess

Under detta avsnitt hittar du information om offentlighetsprincipen och hur den påverkar dig i ditt arbete. Du hittar även ett utförligt avsnitt om de sekretessbestämmelser som du som anställd vid Stockholms universitet behöver känna till.

Stockholms universitet är en statlig förvaltningsmyndighet och därmed skyldig att tillämpa offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är grundlagsfäst i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, TF, och innebär bland annat att var och en har rätt att hos myndigheter få ta del av allmänna handlingar. Handlingsoffentligheten gäller bara allmänna handlingar.

 

Sekretess

Allmänna handlingar är som huvudregel offentliga. Det stora flertalet allmänna handlingar på Stockholms universitet är offentliga och omfattas inte av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Det finns dock vissa typer av ärenden eller vissa typer av uppgifter där sekretess kan råda.

För att kunna hävda att en handling omfattas av sekretess måste du kunna hänvisa till en tillämplig sekretessbestämmelse i OSL. Av sekretessbestämmelserna framgår vilka intressen sekretessen skyddar och med vilken styrka sekretessen gäller. Sekretessbestämmelserna nedan är endast exempel på sekretessregler som skulle kunna bli tillämpliga vid Stockholms universitet.