Krav på skyndsam handläggning!

En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Det innebär att alla organisatoriska enheter på universitetet måste vara bemannade under kontorstid så att en begäran kan hanteras skyndsamt.

Formerna för utlämnande
Den som begär ut handlingen kan antingen välja mellan att komma till myndigheten och på plats ta del av handlingen eller att få en kopia av handlingen. Myndigheten har däremot ingen skyldighet att lämna ut allmänna handlingar elektroniskt. Information som är registrerad på en dator, CD-skiva eller ett USB-minne kan lämnas ut i form av en utskrift.Om handlingen understiger tio sidor har personen rätt att få kopior utan avgift. Om begäran omfattar tio sidor eller mer, ska myndigheten ta ut en avgift enligt avgiftsförordningen (1992:191). Tio sidor kostar 50 kronor och varje sida därutöver två kronor/styck. Även avgift för porto/postförskottsavgift får tas ut.  Om begäran är oklar är myndigheten skyldig att hjälpa den enskilde att komplettera eller precisera sin begäran så att den kan hanteras, samt att inom rimliga gränser göra de efterforskningar som krävs för att försöka identifiera vilka handlingar den enskilde begär.
 
Rätt till anonymitet!
Den som begär ut en allmän handling som är offentlig, dvs. som inte skyddas av sekretess, har en grundlagsskyddad rättighet att få vara anonym och behöver heller inte uppge syftet med sin begäran. Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning. Det är bara om du bedömer att du inte kan lämna ut uppgifterna på grund av sekretess som du får ta reda på vem som begär uppgifterna och i vilket syfte de ska användas.
 
Vem prövar en begäran att få ut en allmän handling?
Utgångspunkten är att det är den anställde som har tillgång till handlingen i sitt dagliga arbete som gör bedömningen om en handling kan lämnas ut eller inte. Skulle berörd anställd inte finnas på plats måste någon annan hantera begäran. Den anställde kan dock begära att bedömningen istället utförs av överordnad, dvs. chef. Låg bemanning på grund av semester eller sjukdom samt hög arbetsbelastning är aldrig godtagbara skäl att dröja med handläggningen. Om du är osäker på hur du ska hantera en begäran kan du alltid be att få återkomma när du har tagit reda på vad som gäller - och gör det också! Glöm inte att en begäran om allmän handling ska hanteras omgående. Kom ihåg att du alltid kan vända sig till juristerna vid Avdelningen för planering och ledningsstöd om du behöver råd och stöd.