Dataskyddsrådets uppdrag

Utgöra en rådgivande och stödjande funktion till universitetets dataskyddsombud. Med utgångspunkt i verksamhetens behov och förutsättningar ta fram en långsiktig plan för arbetet med att säkra universitetets efterlevnad av kraven i dataskyddsförordningen. Arbeta med implementering, uppföljning samt kontinuerlig uppdatering av handlingsplanen. Universitetets dataskyddsombud är sammankallande och ordförande i rådet. Dataskyddsombudets ansvar framgår av rektorsbeslutet daterat den 9 maj 2018.

Rådets ansvarsområde

 • Omvärldsbevakning och informationsspridning
 • Genomförande och uppföljning av it-säkerhetsanalyser
 • Genomförande och uppföljning av konsekvensanalyser
 • Framtagande av styrdokument och kanalisering av dessa via områdeskanslierna 
 • Genomförande av utbildnings- och informationsinsatser
 • Aktivt arbete med rådets handlingsplan
 • Rådgivning vid personuppgiftsincidenter

Kompetenser som ska vara representerade i rådet

 • Informationssäkerhet inklusive IT-säkerhet och fysisk säkerhet
 • Juridik
 • Forskningsstöd
 • Arkiv och registratur
 • Kommunikation

Dataskyddsrådet vid Stockholms universitet består av följande personer:

 • Benita Falenius, Informationssäkerhetschef 
 • Björn Gustavsson, Universitetsjurist och dataskyddsombud
 • Jonas Åkerman, Forskningssekreterare
 • Margareta Backman Ödmark, IT-arkivarie
 • Linda Carlsson, Kommunikationschef
 • Thomas Hårberg, Säkerhetssamordnare