Juridik

Juridik

Stockholms universitet bedriver verksamhet inom forskning och utbildning som bl.a. styrs av högskolelag och högskoleförordning, upphovsrättsliga regler, sekretesslagstiftning och avtalsrätt. Som myndighet och arbetsgivare styrs universitetet även av en rad offentligrättsliga lagar och förordningar liksom arbetsrättsliga regler.

Utöver nationell och internationell lagstiftning finns det också interna regler som är utformade i enlighet med den övergripande lagstiftningen.

I Regelboken finns en sammanställning av universitetets centrala interna regler. Regelboken är indelad i fyra böcker: Organisation & förvaltning, Utbildning & forskning, Ekonomi, upphandling, teknik, lokaler och IT samt Personal. I Regelboken återfinns även länkar till många av de nationella författningar som styr universitetets verksamhet, bl.a. högskoleförordningen och förvaltningslagen.

Förutom detta finns en handbok i ärendehantering vid Stockholms universitet som innehåller information om hur beslut handläggs, t.ex. vilka underlag som behövs för att fatta beslut och hur dessa utformas. Handboken utgör även ett stöd för alla medarbetare i frågor som rör utbildning och forskning, t.ex. hantering av disciplinärenden och sekretess i forskningssamverkan.

Inom universitetsförvaltningen finns även möjlighet att få råd och stöd i juridiska frågor. Frågor av arbetsrättslig karaktär hanteras framför allt vid Personalavdelningen. Vid Studentavdelningen handläggs studentärenden som rör diskriminering och likabehandling. Många frågor som rör regelverket kring utbildning hanteras av utbildningsledarna vid områdeskanslierna. Även Avdelningen för forskningsstöd erbjuder rådgivning, bl.a. rörande kontraktsskrivning för forskare som fått anslag.

Inom Avdelningen för planering och ledningsstöd finns universitetets centrala juristfunktion. Här hanteras övergripande förvaltningsrättsliga och studentjuridiska frågor men även frågor som rör t.ex. forskningsetik, personuppgifter samt offentlighet och sekretess. Vid juristfunktionen återfinns universitetets personuppgiftsombud. Funktionen granskar vidare samtliga avtal som rektor tecknar men kan också bistå med råd avseende andra avtal. Juristfunktionen nås via jurist@su.se

  • Disciplinära åtgärder och avskiljande Om Stockholms universitet upptäcker att en student inte har följt gällande regler som finns har universitet möjlighet att vidta vissa åtgärder i enlighet med de av rektor fastställda riktlinjer för disciplinärenden.
  • E-plikt - Leveransplikt för elektroniska dokument För Stockholms universitet liksom för andra myndigheter gäller från och med 2015 att visst elektroniskt material ska levereras till Kungliga biblioteket genom så kallad pliktleverans. Främst gäller detta avhandlingar och informationsmaterial och leveransen sker automatiskt.
  • Mutor Anställda vid Stockholms universitet har, precis som övriga anställda inom statlig förvaltning, ett särskilt ansvar att upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet i sin tjänsteutövning. Allmänheten ska kunna förlita sig på att en myndighet inte fattar beslut som dikterats av för saken ovidkommande hänsyn eller intressen. Brott mot dessa grundprinciper har straffbelagts genom brottsbalkens bestämmelser om givande och tagande av muta.
  • Rutiner för avtalsarbete vid Stockholms universitet Stockholms universitet ingår en mängd avtal med externa parter i den verksamhet som bedrivs, vilket ger upphov till frågor av främst juridisk och ekonomisk karaktär. Många svar återfinns i Regelboken på Stockholms universitets hemsida och kan även sökas genom kontakt med universitetsförvaltningen.
  • Upphovsrätt Bestämmelserna om upphovsrätt finns i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Kontakt

Avdelningen för planering och ledningsstöd

Stöd och rådgivning av universitetsjuristerna

E-post: jurist@su.se

Handbok i ärendehandläggning

Puff för handbok i ärendehandläggning