Rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning utlystes i tre omgångar under 2015 och 2016. Då inkom 139 ansökningar, varav drygt hälften beviljades medel om cirka 22 Mkr. Nästan alla institutioner ansökte. Det var även god spridning inom och mellan områden och fakulteter. En uppföljning av de projekt som beviljades medel i omgång ett och två visade dessutom att de flesta haft effekt utanför projektets ramar, inom eller utanför universitetet, vilket är positivt! (Se lista nedan.) Senare under 2018 publiceras en mer utförlig uppföljningsrapport.

Genom en ny rektorssatsning avsätts ytterligare 20 Mkr för utbildningar på grundnivå eller avancerad nivå. Den 26 februari 2018 utlystes därför omgång fyra och för denna omgång avsattes 10 Mkr. Senare utlyses ytterligare 10 Mkr. Den 14 juni 2018 fattade rektor beslut om att 38 av 65 projekt beviljas medel i omgång fyra. Projekten syftade bland annat till att utveckla digitala verktyg, arbetslivsanknytning samt samverkan mellan utbildningar och ämnen. Se vidare beslut nedan.

För ytterligare information, kontakta Anna-Karin Björling anna-karin.bjorling@su.se