Rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning har utlysts i flera omgångar sedan 2015. Spridningen av ansökningarna har varit god inom och mellan områden och fakulteter. En uppföljning har även visat att de flesta av projekten har haft effekt utanför projektets ramar, inom eller utanför universitetet.

För ytterligare information, kontakta Anna-Karin Björling anna-karin.bjorling@su.se eller Rikard Skårfors rikard.skarfors@su.se