Kvalitetsarbete

Kvalitetssystem för utbildning

Kvalitetssystemet för utbildning sammanfattar universitetets systematiska arbete med utbildningskvalitet och har delats in i sex områden. Nedan kan du klicka dig vidare i rutorna för ytterligare information om vad som ingår i varje område.

Observera att beskrivningarna av de sex områdena är under revidering.

Så utvecklas universitetets kvalitetssystem

I juni 2019 beslutade rektor om Regler för utbildningsgranskningar och mallar för utbildningsrapporter, som ska användas för universitetets samtliga utbildningsgranskningar.

I januari 2018 beslutade rektor om att även införa andra kvalitetssäkrande aktiviteter, dvs. kvalitetsdialoger, fokusutvärderingar och ett universitetsgemensamt system för kursvärderingar och kursrapporter.

Rebus – beredningen som vidareutvecklar kvalitetssystemet

Rektors beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring (Rebus) har sedan 2015 arbetat med att vidareutveckla universitetets kvalitetssystem för utbildning och ingående aktiviteter.

Internt stödsystem vid Universitetskanslersämbetets utbildningsutvärderingar

För att stödja de utbildningar som utvärderas av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) samt för att på bästa sätt ta tillvara resultaten från utvärderingarna har universitetet skapat ett internt stödsystem. Stödsystemet är en del i universitetets kvalitetssystem.

Kontakt

Kvalitetsfunktionen

Tove Holmqvist (kvalitetssamordnare)

E-post: tove.holmqvist@su.se
Telefon: 08-16 22 05