Ansvaret innebär att du ser till att din institutionen eller avdelningen följer de policys, rutiner och anvisningar som finns för miljöarbetet.

Du ansvarar också för att utse din institutions eller avdelnings miljörepresentant och stödja denne i sitt arbete.

Du ska vara insatt i hur miljöarbetet fortlöper på institutionen/motsvarande. Information får du av miljörepresentanten.

Lokal miljöhandlingsplan

Institutionens eller avdelningens miljömål och handlingsplan för miljöarbetet ska fastställas av institutionsstyrelsen/motsvarande.

Miljörepresentanten tar fram förslag på miljömål och plan. Du ansvarar för att innehållet överensstämmer med universitetets strategier och miljöprioriteringar i den tvååriga åtgärdsplanen.

Uppföljning och förbättringsarbete

Du ska även säkerställa att institutionen/motsvarande följer gällande miljölagstiftning och andra miljökrav samt utövar egenkontroll av verksamheten ur miljösynpunkt.

Dina medarbetare rapporterar in miljöavvikelser och förbättringsförslag inom miljöarbetet. Du ansvarar för att miljöavvikelserna åtgärdas och förbättringsförslagen hanteras.

Tycker du att samordningen universitetets miljöarbete kan förbättras. Kontakta ordförande i miljörådet eller den centrala miljöfunktionen.

Grundläggande miljöutbildning

I Athena finns det en digital miljöutbildning som riktar sig till dig som är prefekt, avdelningschef eller miljörepresentant vid universitetet. Utbildningen finns i lärplattformen Athena och tillgänglig att göra när det passar. Utbildningen beräknas ta cirka 30 minuter att genomföra.

Utbildningens innehåll:

  • Varför hållbarhet och miljö är prioriterade frågor för universitetet
  • Våra målsättningar och hur vår miljöpåverkan mäts
  • Ansvar och roller inom ramen för vårt miljöarbete

Samtliga chefer, inklusive universitetsledningen, har fått tillgång till utbildningen. Om du inte kan logga in i utbildningen eller vill ha tillgång till utbildningen kontaktar du oss via miljo@su.se.

Till utbildningen i Athena »

Ditt ansvar i miljöarbetet:

  • Säkerställa att institutionen eller avdelningen följer universitetets  policys, miljörutiner och anvisningar samt miljölagstiftning.
  • Se till att instituionens eller avdelningens miljömål och handlingsplan överensstämmer med universitetets strategier och de miljöprioriteringar i åtgärdsplanen.
  • Utse och stödja miljörepresentanten samt säkerställa att det finns resurser avsatta för miljöarbetet.