Årshjul som beskriver det lokala miljöarbetet utifrån miljöledningssystemet för Stockholms universitet.

Årshjul som PDF (83 Kb)

Grundläggande miljöutbildning

I Athena finns det en digital miljöutbildning som riktar sig till dig som är miljörepresentant, prefekt eller avdelningschef vid universitetet. Utbildningen finns i lärplattformen Athena och tillgänglig att göra när det passar. Utbildningen beräknas ta cirka 30 minuter att genomföra.

Utbildningens innehåll:

  • Varför hållbarhet och miljö är prioriterade frågor för universitetet
  • Våra målsättningar och hur vår miljöpåverkan mäts
  • Ansvar och roller inom ramen för vårt miljöarbete

Utbildningen är åtkomlig för dig som är miljörepresentant. Om du inte kan logga in i utbildningen eller vill ha tillgång till utbildningen kontaktar du oss via miljo@su.se.

Miljöhandlingsplan

Varje år ska du ta fram förslag på miljömål och handlingsplan för din institutions/motsvarande miljöarbete.

Ledningens genomgång

Du följer också upp föregående års miljöarbete och redovisar resultatet till din prefekt/motsvarande. Då har du en så kallad ledningens genomgång av det lokala miljöarbetet.

Miljörevision

Inför interna och externa miljörevisioner ansvarar du för att planera dagen och ta fram underlag till miljörevisorn. Exempel på underlag kan vara miljöhandlingsplanen eller protoll från ledningens genomgång.

Miljöavvikelser

Du ska ha koll på institutionens/motsvarande miljöavvikelser och förbättringsförslag inom miljöarbetet.  Du ska också driva på arbetet så att avvikelserna åtgärdas och förslag genomförs. Prefekten/motsvarande är ansvarig för att arbetet görs.

Uppföljning

Du kommer att få besvara enkäter med frågor om det lokala miljöarbetet och hur institionen/motsvarande följer miljölagstiftningen.

I slutet av varje år får du som är miljörepresentant enkäten skickad via e-post.

Klimatverktyg

I klimatverktyget kan du se hur klimatavtrycket vid din institution eller avdelningen. Du hittar inloggningsuppgifter i lathunden i länken här nedanför.

Rutin för miljörepresentant

I rutinen får du stöd i arbetet som miljörepresentant.

Ditt ansvar

Ditt ansvar i miljöarbetet:

  • Samordna och leda det operativa miljöarbetet på din institution/motsvarande.
  • Kunna och följa universitetets policys, miljörutiner och anvisningar samt miljölagstiftning som berör din institution/motsvarande.  Du ska informera dina medarbetare om detta.
  • Kommunicera om miljöarbetet till dina medarbetare.