Organisationsschema för arbetet med miljöledningssystemet vid Stockholms universitet.

Rektor

Rektor har det yttersta ansvaret för Stockholms universitets systematiska miljöarbete och fastställer universitetets miljöpolicy, miljömål och miljöhandlingsplan, miljöredovisning samt andra dokument inom miljöledningssystemet när behov föreligger.  Rektor utser ledningens representant tillika ordförande i Miljörådet samt fakulteternas ledamöter. Rektor säkerställer att universitetsgemensamma rutiner och anvisningar följs samt att satta miljömål uppnås och miljöhandlingsplanen genomförs.

Miljörådet

Miljörådet ansvarar för att bygga upp, upprätthålla och dokumentera Stockholms universitets miljöledningssystem samt samordna och driva miljöarbetet framåt. Miljörådet ansvarar också för att rapportera om det systematiska miljöarbetets prestanda och föreslå förbättringar till universitetsledningen.

Miljörådet ansvarar även för framtagande, fastställande och revidering av universitetsgemensamma styrdokument inom miljöledningssystemet såsom rutiner och riktlinjer eller liknade, men även för att ta fram förslag på dokument av principiell betydelse som ska fastställas av rektor.

Ordförande i miljörådet är ledningens representant.

Se även: Protokoll från Miljörådets möten

Vicerektor och förvaltningschef

Vicerektor har ansvar att inom ramen för områdesnämndens verksamhet se till att det systematiska miljöarbetet införs, upprätthålls och följs upp på områdesnämnds, fakultets- och institutionsnivå. Vicerektor ansvarar också för att föreslå fakultetens ledamot i Miljörådet samt utse fakultetens miljösamordnare.

Förvaltningschef har ansvar att inom ramen för förvaltningens verksamhet se till att det systematiska miljöarbetet införs, upprätthålls och följs upp på enheter. Förvaltningschefen ansvarar också för att utse förvaltningens miljösamordnare.

Vicerektorer kan välja att delegera sitt ansvar till fakulteternas dekaner. Likaså kan förvaltningschef välja att delegera sitt ansvar till avdelningschef inom förvaltningen

Vicerektor och förvaltningschef tillser att nödvändiga medel och resurser anvisas till miljöarbetet samt bevakar att universitetets miljöpolicy, miljömål och handlingsplan samt betydande miljöaspekter beaktas inom områdesnämnd och fakultetens (motsvarande) verksamheter. Vidare bevakar de att universitetsgemensamma rutiner och anvisningar samt gällande lagstiftning inom miljöområdet följs.

Prefekter (motsvarande)

Prefekt (motsvarande) har det yttersta ansvaret för Stockholms universitets miljöarbete på institutionsnivå (motsvarande).

Prefekt (motsvarande) utser institutionens (motsvarande) miljörepresentant. Prefekt (motsvarande) säkerställer att institutionen (motsvarande) följer universitetsgemensamma rutiner och anvisningar inom ramen för miljöledningssystemet samt universitetets miljöpolicy, uppställda miljömål och handlingsplan.

Prefekt (motsvarande) säkerställer också att institutionen (motsvarande) följer gällande miljölagstiftning och andra miljökrav samt utövar egenkontroll av verksamheten ur miljösynpunkt.

Prefekt (motsvarande) ansvarar för upprättade och genomförande av institutionens (motsvarande) uppställda miljömål och handlingsplan för att miljöarbetet samt att miljömål och handlingsplan kontinuerligt revideras.

Prefekt (motsvarande) ansvarar för att problem och brister samt förbättringsförslag inom miljöarbetet hanteras på institutionen (motsvarande), samt att korrigerande och förebyggande åtgärder vidtas och dokumenteras.

Miljökoordinator

Miljökoordinator är miljörådets tjänsteman och samordnar universitetets systematiska miljöarbete samt utgör stöd för fakultetens (motsvarande) miljösamordnare och institutionernas (motsvarande) miljörepresentanter.

Miljökoordinator ska vara föredragande till miljörådet och rapportera hur universitetets miljöarbete fortlöper.

Miljökoordinator ansvarar för att förbereda och diarieföra dokumentation inom ramen för miljöledningssystemet inför miljöråd och rektorsföredragning.

Miljökoordinator ansvarar också för att bygga och underhålla universitetets miljöwebb, arrangera miljöutbildning och informationsträffar för medarbetare.

Miljökoordinator ansvarar dessutom för planeringen av interna och externa miljörevisioner.

Miljökoordinator ansvarar för att administrera hanteringen miljöförbättringsförslag från medarbetare, studenter och privatpersoner. Miljökoordinator är också delansvarig för administrationen av inrapporterade problem och brister inom miljöarbetet från institutioner (motsvarande).

Miljösamordnare

Miljösamordnare ansvarar för att samordna införandet, upprätthållandet och uppföljningen det systematiska miljöarbetet vid fakultetens (motsvarande) institutioner (motsvarande) samt informera miljörepresentanter om nyheter/förändringar och förbättringar inom miljöarbetet.

Miljösamordnare ansvarar också för att sammanställa inrapporterade och dokumenterade problem och brister, förbättringsförslag, korrigerande och förebyggande åtgärder från institutioner (motsvarande).

Miljösamordnare leder planeringen och ansvarar för att nödvändiga underlag tas fram inför interna och externa miljörevisioner vid fakulteten (motsvarande) och dess institutioner (motsvarande).

Miljösamordnare ska vara kontaktperson och stöd till institutionerna (motsvarande) när det gäller miljöledningssystemet och administrera inrapporterade problem och brister samt förbättringsförslag på fakultetsnivå (motsvarande) inom miljöarbetet.

Miljösamordnare ska vara föredragande till fakultetsledning (motsvarande) och rapportera hur fakultetens (motsvarande) miljöarbete fortlöper.

Miljösamordnaren samarbetar med de övriga miljösamordnare vid Stockholms universitet.

Miljörepresentant

Miljörepresentant, ansvarar för att samordna och leda det operativa miljöarbetet inom institutionen (motsvarande) samt informera medarbetare om nyheter/förändringar och hur miljöarbetet förbättras.

Miljörepresentant ansvarar också för att sammanställa den årliga redovisningen av institutionens (motsvarande) miljöarbete samt att planera och ta fram underlag för interna och externa miljörevisioner.

Miljörepresentanten är prefektens (motsvarande) stöd i miljöarbetet och rapporterar till institutionsledningen (motsvarande) om hur det operativa miljöarbetet fortlöper.

Miljörepresentanten samarbetar med övriga miljörepresentanter vid fakulteten (motsvarande) och fakultetens (motsvarande) miljösamordnare.

Medarbetare inklusive forskarstuderande

Samtliga medarbetare inklusive forskarstuderande ska känna till universitetets miljöpolicy, känna till och följa universitetsgemensamma rutiner och anvisningar inom ramen för miljöledningssystemet som berör det egna arbetet.

Samtliga medarbetare och forskarstuderande ska också bidra till genomförandet av universitetets miljöhandlingsplan och den egna institutionens (motsvarande) miljöhandlingsplan.