Foto: Hans Andersson Recycling AB
Foto: Hans Andersson Recycling AB
 

Klassificering/sortering

Elektriskt avfall klassas som farligt avfall och innehåller en mängd tungmetaller och giftiga ämnen, exempelvis bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, bromerade flamskyddsmedel och PCB.
 
Elektriskt avfall, enkelt uttryckt, är en uttjänt apparat som drivs med batteri eller sladd. Det elektriska avfallet delas in i två kategorier, elektriska och elektroniska produkter.
 
Elektriska produkter är exempelvis lampor, datorer, datorskärmar, kopiatorer, skrivare, vattenkokare, kaffebryggare (lämnas utan kanna), mikrovågsugn, dragskåp och centrifug.  Elektroniska produkter är komponenter som styr elektriska produkter, till exempel ljussensorer och glimtändare.
 
Elkablar klassificeras som metall och utsortering görs av avfallsentreprenör.
 
Hantering av lysrör och ljuskällor regleras av en annan förordning, se avsnitt Ljuskällor.
 
För information om hanteringen av kylar och frysar, se avsnitt Kylar och frysar.
 
Insamling/hantering
Mindre antal uttjänta elektriska produkter lämnas på närmaste miljöstation. För större antal eller skrymmande uttjänta elektriska produkter, beställs hämtning mot avgift. Beställning görs på Serviceportalen
 
Från och med 2019 ska de flesta uttjänta IT-produkter såsom laptops, datorskärmar och tangentbord hanteras genom Avvecklingstjänsten.
 
Observera att intyg ska skrivas för avlämnande av elektrisk apparatur från laborativ verksamhet.
 
Märkning/etikettering
Behållarna/insamlingsplatsen ska vara märkt med beskrivande text (svenska och engelska) och/eller symboler. Har utrustningen använts i laborativ verksamhet ska avlämnaren skriva ett intyg på att de inte är kontaminerade, och inte innehåller farliga komponenter. Mall för intyg finns under fliken Labavfall under fliken Så gör du.
 
Förvaring på miljöstation
El-burar alternativ läggas löst på markerad plats.
 
Avlämning/transport
Det lämnade elektriska avfallet hämtas av avfallsentreprenör på miljöstationen. Sedan förs elavfallet ner till den stora återvinningscentralen under Aula Magna för vidare transport.
 
Slutligt omhändertagande
Elektriskt avfall körs till elektronikåtervinning där de sorteras och plockas isär. De delar i det elektriska avfallet som är skadliga för miljön omhändertas. Metallen i det elektriska avfallet går till metallåtervinning och plasten i höljen till energiutvinning. Vissa komponenter i det elektriska avfallet repareras och återanvänds.
 
Specifik lagstiftning

SFS 2014:1075    Förordning om producentansvar för elutrustning

SFS 2016:1128    Förordningen om fluorerade växthusgaser

SFS 2012:259      Förordningen om miljösanktionsavgifter