Foto: Hans Andersson Recycling AB
Foto: Hans Andersson Recycling AB
 

Klassificering/sortering
Fraktionen plast är en blandad fraktion med hård plast, mjukplast och frigolit. Hårdplast är plastförpackningar såsom flaskor, burkar, lådor, dunkar, burkar, tomma sprayburkar m.m. plast.

Mjukplast är plastförpackningar som bärpåsar och plastsäckar samt mjukplast som används för att skydda ett föremål. Exempelvis kuddar i mjukplast som skyddar mot stötar och repor vid transport.

Som frigolit räknas frigolitblock och frigolitchips

För sortering av krymp- och sträckplast, se avsnitt Pallemballage. Övrig plast såsom plastbestick, sugrör, diskborstar och blomkrukor klassas se avsnitt Hushållsavfall.

För sortering av krymp- och sträckplast se avsnitt Krymp- och sträckplast.

Kontaminerat förpackningsmaterial (med till exempel kemikalier, radioaktivt eller smittförande) hanteras utifrån kontaminering.

Insamling/hantering
Plasten lämnas i behållare för plast på miljöstationen. Alla plastförpackningar som lämnas ska vara helt tomma, väl rengjorda och om nödvändigt avdunstade. Lock och kapsyler av annat material ska tas bort innan plastförpackningarna läggs i behållare.

Övrig plast läggs i behållare för hushållsavfall, till exempel diskborste och plastbestick.

Plastflaskor med pant lämnas till butik eller inköpsställe.

Märkning/etikettering
Miljöstationen ska vara skyltad med beskrivande text (svenska och engelska) och/eller symbol.

Förvaring på miljöstation
Plastkärl 660 liters.

Avlämning/transport
Hårdplast hämtas på miljöstation av avfallsentreprenör som för ner den sorterade plasten till den stora återvinningscentralen under Aula Magna.

Slutligt omhändertagande
Ett test pågår att återvinna returplasten till nya plastprodukter. Om universitetets returplast inte uppfyller kraven kommer den att återvinnas genom förbränning till värmeenergi i Högdalens värmekraftverk.

Specifik lagstiftning

SFS 2014:1073           Förordning om producentansvar för förpackningar