Organisation

Så här styrs Stockholms universitet

Stockholms universitet är en statlig myndighet och styrs av lagar, förordningar och de beslut som regering och riksdag fattar. Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ och rektor är universitetets myndighetschef.

Organisationsschema från 20 februari 2017

Organisationsschema för Stockholms universitet

Humanvetenskapliga området och Naturvetenskapliga området inkluderande fyra fakulteter och 58 institutioner och centra, samt Universitetsförvaltningen bestående av 12 avdelningar.

  • Astrid Söderbergh Widding. Photo: Niklas Björling Universitetets ledning 2018-02-19 Universitetets ledning består av rektor, prorektor, tre vicerektorer, förvaltningschef samt ställföreträdande förvaltningschef. Vid rektors frånvaro inträder prorektor i alla rektors funktioner.
  • Universitetsstyrelsens ledamöter. Nedre raden från vänster: Bengt Novén, Astrid Söderbergh Widding, Kerstin Calissendorff (ordf.), Thomas Wilhelmsson (vice ordf.) och Hans Börsvik. Övre raden från vänster: Eva Hellsten, Ann-Marie Begler, Adam Tiwe, Micaela Kedhamar, Eva Swartz Grimaldi, Ylva Engström, Irene Svenonius och Mats Danielson. Universitetsstyrelsen 2018-02-15 Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande instans med ansvar för, och insyn i, hela universitets verksamhet.
  • Klart med nya dekaner och vicerektor 2017-10-27 Under perioden 6–12 oktober var det val av förslag till dekaner och prodekaner, samt val av vicedekaner, sektionsdekaner, ledamöter och suppleanter till fakultetsnämnderna vid universitetet. Nu finns resultaten av valen.

Universitetets ledning

Rektor
Astrid Söderbergh Widding

Prorektor
Clas Hättestrand

Vicerektorer
Astri Muren
Elisabeth Wåghäll Nivre
Henrik Cederquist

Förvaltningschef
Eino Örnfeldt

Biträdande förvaltningschef
Åsa Borin