I uppdraget ingår att förse universitetet med ändamålsenliga och resurseffektiva lokaler, bostäder och tillhörande service som på bästa sätt stödjer kärnverksamheten. Vår vision är att främja forskning, utbildning och samverkan med målet att vara en god förebild och att bli bäst i Sverige.

För att uppnå kvalitet i allt vi gör genomsyras verksamheten av ledorden långsiktighet, tydlighet, kompetens och engagemang.

 

Organisationsstruktur Fastighetsavdelningen
Fastighetsavdelningens organisationsstruktur (2019)

 

Fastighetsavdelningen innefattar fyra sektioner; bostadsförsörjning, lokalförsörjning, service och miljö & säkerhet samt stabsfunktioner, Facility management chef, team ekonomi och verksamhetscontroller. Fastighetsdirektör är Lena Lundqvist.

Sektionen för bostadsförsörjning (Housing office)

Sektionen stödjer kärnverksamheten genom att tillhandahålla bostäder till internationella studenter och gästforskare vid universitetet.

Mer information om bostäder – Housing for international students (engelska) >>

 

Sektionen för lokalförsörjning

Sektionen omfattar tre ansvarsområden: Lokalansvar – för samordning av frågor som rör lokalerna. t.ex. avseende lokalvård, brand, lås och larm, samt kontakt med fastighetsägare. Via universitetets serviceportal kan universitetets institutioner och förvaltning anmäla lokalfrågor, informera om samt lämna önskemål om ett förändrat behov av lokaler. Projektledning – med uppgift och ansvar att planera, leda samt styra tilldelade projekt. Säkerställer projektets budget, tidplan och kvalitet samt att leveranser motsvarar överenskommen beställning. Lokalstrategi – som har det övergripande ansvaret för att planera och samordna lokalnyttjandet för universitetets samtliga verksamheter och förordna lokalanvändning enligt gällande regelverk och strategiska mål. 

Lokalrelaterade frågor mer information >>

Pågående projekt mer information >>

 

Sektionen för servcie

Sektionen innefattar tre team med olika strategiska och operativa expertfunktioner: Post och gods/Teknik – Fastighetsavdelningens godsmottagning erbjuder servicetjänster gällande post-, paket-, gods- hantering, teknikertjänster samt återvinning. Post- och godshanteringen är outsourcad till underleverantör. Tentamen och undervisningsservice – teamet består av projektledningen för central tentamensadministration samt systemadministratör för schema- och lokalbokningssystemet TimeEdit. Servicetjänster – inom teamet finns funktionerna lokalvård, servicecenter, SU-butiken, controller post/gods/gas/avfall.

Godsmottagningen mer information >>

Lokalvård mer information >>

Servicecenter – Frescati Södra mer information >>

SU-butiken mer information >>

 

Tentamens- och undervisningsservice

Ansvarar för de centralt administrerade undervisningssalarna genom att ta fram regler för bokning och beskriva rutiner för nyttjandet av salarna, samt föra statistik över nyttjandet. Även ansvariga för systemförvaltning av TimeEdit: utbildning (schema, lokalbokning och tjänsteplanering), support till användarna, utveckling av systemet och dess integreringar med andra system, samt automatiserad interndebitering.

Läs mer om pågående projekt: Central tentamensadministration >>

 

Sektionen för miljö och säkerhet

Sektionen innefattar två team med strategiska och operativa expertfunktioner. Team miljö – som arbetar systematiskt med miljöfrågorna och följer kraven i miljöledningsstandarderna (ISO 14001 och EMAS) samt arbetar för att motverka den negativa miljöpåverkan och öka den positiva. Team säkerhet – som har det övergripande ansvaret för säkerhetsarbetet på alla SU:s campusområden när det gäller fysisk passage, brand, lås/nycklar, etc.  Fastighetsavdelningens säkerhetsansvariga bedriver ett aktivt arbete med säkerhetsfrämjande rutiner som skapar goda förutsättningar för utbildning och forskning.

Mer information om universitetets miljöarbete (Miljöwebben) >>

Mer information om säkerhetsarbete vid universitetet >>

 

Stabsfunktioner

Fastighetsavdelningens stab arbetar på uppdrag av avdelningens ledning och har kompetens inom följande områden: verksamhetsutveckling, miljöledning, kommunikation, avtal, administration, IT, samt projektledning för administrativa övergripande projekt.

Byggnader och campuskarta

Här beskrivs Frescatis samtliga byggnader inklusive vägbeskrivning. Ett antal universitetsområden har även kartor där du kan se institutioners och avdelningars placering.

Kontakta oss på Fastighetsavdelningen

Besöks- och postadress till Fastighetsavdelningen finner du i Sukat. Kontakta Fastighetsavdelningen genom Serviceportalen.

Fakturaadress

Stockholms universitet
645 Fastighetsavdelningen
Box 50741
202 70 MALMÖ