Fastighetsavdelningen innefattar fyra olika sektioner; bostadsförsörjning, lokalförsörjning, service, säkerhet och miljö. Avdelningen har även några stabsfunktioner, facility management chef, verksamhetsstrateg och ett ekonomi-team. 

Avdelningschef är Lena Lundqvist. Lena Lundqvist, fastighetsdirektör – om Fastighetsavdelningen >>

Sektionen bostadsförsörjning (Housing office)

Sektionen stödjer kärnverksamheten genom att erbjuda bostäder till internationella studenter och gästforskare vid universitetet. Mer information om bostäder – Housing for international students (engelska) >>

Sektionen lokalförsörjning

Sektionen omfattar tre ansvarsområden: Lokalansvar – för samordning av frågor som rör lokalerna t.ex. avseende lokalvård, brand, lås och larm, samt kontakt med fastighetsägare. Universitetets institutioner och avdelningar anmäler lokalfrågor, informerar/lämnar önskemål om förändrat behov av lokaler via universitetets serviceportal. Lokalstrategi – med övergripande ansvaret för att planera och samordna lokalnyttjandet för universitetets samtliga verksamheter och förordna lokalanvändning enligt gällande regelverk och strategiska mål. Projektledning – med uppgift och ansvar att planera, leda samt styra tilldelade projekt. Säkerställer projektets budget, tidplan och kvalitet samt att leveranser motsvarar beställning.

Serviceportalen – fråga Fastighetsavdelningen >>  

Lokalrelaterade frågor mer information >>

Pågående projekt mer information >>

 

Sektionen service

Sektionen innefattar flera olika verksamheter med strategiska och operativa expertfunktioner: Tentamens- och undervisningsservice – innefattar Tentamensservice, universitetets centrala tentamensadministration, som tar emot och schemalägger tentamenstillfällen för universitetets samtliga institutioner. De ansvarar för att tentamen genomförs rättssäkert, att transparens och likabehandling råder och att universitetets tentamensregler följs. I arbetet ingår schemaläggning och publicering av tentamenstillfällen, platsallokering av studenter, tillhandahålla program och andra hjälpmedel till studenter som har beviljats särskilt stöd, schemalägga och samordna tentamensvärdar, kopiera och blada tentamenshandlingar, förvaring av tentamenshandlingar på ett säkert sätt innan distribution åter till institution sker efter avslutad tenta. De ansvarar för centralt administrerade lärosalar, innefattande drift-, och underhåll av lokaler, inredning och AV-teknik. Funktionen ansvarar även för administration och utveckling av universitetets schema-och lokalbokningssystem TimeEdit Core, Resursplanerings-programmet PlanEdit, TE-Exam för beställning, planering och schemaläggning av tentamen, samt support och utbildning av användare av systemen. I våra Servicecenter (Servicecenter Frescati Södra, bredvid universitetsbiblioteket och Servicecenter Frescati Norra, i Arrheniuslaboratorierna) – får anställda, studenter och besökare hjälp med lokal-, service- och säkerhetsrelaterade frågor och ärenden. SU-butiken – erbjuder laboratorie-utensilier, kemikalier, gas, kontorsmaterial, artiklar för pentry samt kontorsstolar till universitetets verksamheter. Teknikergruppen – erbjuder tjänster som flytt, reparationer, lampbyten, installationer, etc. till institutioner samt i universitetets allmänna lokaler. Konferensservice – erbjuder bland annat tjänster som projektledning av fysiska eller digitala arrangemang, deltagarregistrering och -fakturering, lokalbokning inom Sverige, eventproduktion, hjälp att ta fram nya koncept/upplägg för arrangemang, koordinering av middagar och andra mottagningar på/utanför campus. Erbjudandet riktas i huvudsak till institutionerna vid universitetet, men även till externa företag och organisationer. Inom sektionen har vi även funktionerna: lokalvård, post/gods/gas/avfallshantering, växter, fruktkorgar, personalgymmet, samt drift och skötsel av Spökslottet.

Serviceportalen – fråga Fastighetsavdelningen >>  

Servicecenter – mer information >>

SU-butiken mer information >>

Tentamensservice mer information >> 

Godsmottagningen mer information >>

Lokalvård mer information >>

 

Sektionen säkerhet och miljö

Sektionen består av två team (säkerhet och miljö) som arbetar aktivt med säkerhetsfrämjande rutiner och har det övergripande ansvaret för säkerhetsarbetet på alla Stockholms universitets campusområden. Inom säkerhetsarbetet ryms bland annat fysisk passage, lås, larm och brand. Men vi ansvarar även för krishantering och personell säkerhet (som till exempel hantering av hot, våld och trakasserier). Vidare ansvarar vi för laboratorie- och kemikaliesäkerhet samt exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden (PDA). Sektionen arbetar även systematiskt med miljöfrågor och följer upp att universitetet följer gällande miljökrav, samt arbetar för att motverka negativ miljöpåverkan och öka den positiva.

Mer information om universitetets miljöarbete >>

Mer information om säkerhetsarbete vid universitetet >>
 

Stabsfunktioner

Fastighetsavdelningens stab arbetar på uppdrag av avdelningens ledning. Staben består av olika specialistfunktioner och fungerar som stöd åt hela avdelningen inom uppdrag som är både avdelnings- och universitetsövergripande. I staben finns bland annat följande funktioner: avdelningssamordnare, avdelningsekonom, förvaltningsledare, kommunikatör, systemspecialist, verksamhetsutvecklare.

Kontakta Fastighetsavdelningen

Serviceportalen – fråga Fastighetsavdelningen >>  

 

Besöksadress

Frescati Södra, Hus F, plan 6

Fakturaadress

Stockholms universitet
645 Fastighetsavdelningen
Box 50741
202 70 MALMÖ