Maryam Hansson Edalat
Maryam Hansson Edalat

Vad är ert uppdrag? Vilket stöd ger ni?

– Vårt huvuduppdrag kan sammanfattas i tre punkter. Vi ger kvalificerat stöd till universitetets forskare och institutioner i samband med ansökan om externa forskningsmedel. Det innebär att vi bland annat läser forskningsansökningar och ger personlig rådgivning om tänkbara ansökningsstrategier. Vi granskar också budget utifrån finansiärernas krav. Forskningsstöd anordnar även informationsseminarier i anslutning till större utlysningar.

– Vi bistår i forskningsetiska frågor och ger kanslistöd till Etiska rådet i frågor om vetenskaplig oredlighet. Etik i forskningen innefattar många aspekter som beskrivs i lagtexter, regelverk och riktlinjer. De reglerar bland annat forskning som involverar människor och djur, personuppgifter, dataregister samt lagrat material i samlingar såsom intervjusvar, biologiska vävnadsbanker och genbanker. Att ge stöd i forskningsetiska frågor är ett nytt uppdrag och vi arbetar med att utveckla supporten till forskare, institutioner och ledning. Sedan årsskiftet har vi en forskningssekreterare, Jonas Åkerman, som arbetar med just det.

– Internationellt arbete bedrivs vid många olika enheter inom universitetet och Avdelningen för forskningsstöd samordnar internationaliseringsarbetet på central nivå. Även det är ett nytt uppdrag för Forskningsstöd där Maria Wikse är universitetets internationella samordnare och Elisabet Idermark internationell koordinator. Forskningsstöd arbetar aktivt med att uppmuntra och koordinera strategiska samarbeten med universitet i andra länder. Vi lyfter fram Stockholms universitets framstående forskning och utvecklar relationerna med världsledande universitet. Vi deltar också i en rad internationella nätverk och koordinerar internationella besök till ledningen.

– Inom ramen för alla våra uppdrag ger vi stöd till universitetsledningen i form av underlag och analyser.

Var finns ni och hur kommer man i kontakt med er?

– Vi finns i Södra huset, hus E, plan 6. Kontaktuppgifter till medarbetare vid Forskningsstöd hittar du via personalkatalogen (Sukat). Vi har även en funktionsadress info@fs.su.se

Några större projekt på gång inom avdelningen?

– Att öka antalet ERC- och andra EU-ansökningar i syfte att öka antalet beviljade forskningsbidrag är en del av universitetets strategi. Vi vidareutvecklar stödet till forskare som söker ERC-bidrag, vilket vi kommer gå ut med mer information om inom kort. Från och med ht 2017 har vi även en erfaren forskningskoordinator på plats. Hon kommer att kunna hjälpa forskare koordinera stora EU-ansökningar och sedan, om de beviljas medel, administrera forskningsprojekten.

– Vi bevakar även frågan om Open Science, vilket består av fyra delar Open Access, Open Data, Citizen Science och Responsible Research and Innovation. Vi samarbetar med Stockholms universitetsbibliotek, Avdelningen för arkiv och registratur och IT-avdelningen kring frågor om Open Access av publikationer och öppna forskningsdata.

– I universitetets åtgärdsplan för 2017-18 har Forskningsstöd fått i uppdrag att utveckla en central strategi för fortsatt internationaliseringsarbete. Arbetet kommer att ske utifrån direktiv från rektor och beräknas bli klart under 2018. Forskningsstöd samordnar projektet med hjälp av andra avdelningar inom förvaltningen och representanter för Stockholms universitets studenter, lärare och forskare.