Det är ett led i det arbetet som pågår med att utveckla och effektivisera stödet till universitetets olika verksamheter.

 – Med en egen avdelning kommer vi ha möjlighet att tydligare prioritera kommunikationsfrågorna för att på ett effektivt sätt möta de olika utmaningar som universitetet står inför, säger universitetsdirektör Eino Örnfeldt.

Rekrytering av chef har påbörjats

Den nya avdelningens uppdrag har formulerats av universitetsdirektören med stöd av Ledningssekretariatet och i nära dialog med nuvarande Sektionen för kommunikation vid Samverkansavdelningen. Rekrytering av en chef till den nya avdelningen har påbörjats och beräknas vara klar under våren.

Fortsatt översyn av samverkansstödet inom förvaltningen

Idag är stödet kring samverkan, innovation och kommunikation främst samlat vid Samverkansavdelningen. Hela Samverkansavdelningen har setts över i enlighet med universitetets åtgärdsplan och det övriga arbetet med att organisera samverkansstödet på flera förvaltningsavdelningar fortsätter.

Förändringsarbetet pågår under våren och är planerad att träda i kraft den 1 juli 2020.

Kontaktperson 

Claes Strandlund, Personalavdelningen. E-post: claes.strandlund@su.se