Fredrik Oldsjö. Foto: Eva dahlin
Fredrik Oldsjö. Foto: Eva dahlin

Vad är ert uppdrag?

– Områdeskansliet för humanvetenskap ska stödja verksamheten inom hela området med dess tre fakulteter: Humanistiska, Juridiska och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Det innebär att områdeskansliet fungerar som administrativt stöd för vicerektor, områdesnämnd, fakultetsledningar, fakultetsnämnder och alla beredande organ på områdes- och fakultetsnivå. Områdeskansliet har även en viktig rådgivande funktion gentemot de 36 institutioner och fristående centra och institut som finns inom fakulteterna. 

– Områdeskansliet för humanvetenskap har också vissa universitetsgemensamma uppdrag. Det gäller dels stöd till all uppdragsutbildning på universitetet som riktar sig till skolverksamhet, dels ansvar för kommunikationen för all lärarutbildning vid universitetet.

Vilken typ av stöd ger ni?

– Sammanlagt arbetar drygt 60 medarbetare på områdeskansliet fördelade på sex sektioner. I staben arbetar jag, nämndsekreterare och ekonomicontroller främst med vicerektor och områdesnämnd. I staben finns också de två utbildningsledare som samordnar arbetet med områdets stora ansvar för lärarutbildningarna.

– På de tre fakultetskanslierna ger kanslichefer, nämndsekreterare och ekonomicontrollers stöd till fakultetsledningar, fakultetsnämnder och institutionsledningar. Utbildningsledare, utredare och handläggare samordnar och bereder utbildningsfrågor för beslut och jobbar med kvalitetsuppföljning. Våra lärarhandläggare bereder alla tillsvidareanställningar som lärare inom ramen för områdets totalt sex lärarförslagsnämnder.

– På Sektionen för uppdragssamordning samordnar projektledare och projektmedarbetare några av universitetets största uppdragsutbildningar. Det gäller Utländska lärares vidareutbildning (ULV), Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL), Lärarlyftet och Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare. Dessa verksamheter skiljer sig från vanlig uppdragsutbildning genom sin omfattning och genom att de i flera fall är regeringsuppdrag som ges i universitetets regleringsbrev och som ska återrapporteras i vår årsredovisning. Sektionen för uppdragssamordning är dessutom nationella samordnare för ULV och Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare, vilket innebär att de samordnar arbetet också mellan de lärosäten i Sverige som har i uppdrag att ge dessa utbildningar.

– På Kommunikationssektionen samlas vårt kommunikationsstöd till fakulteterna och institutionerna inom området. Våra kommunikatörer ansvarar bland annat för områdets och fakulteternas webbplatser liksom för den SU-gemensamma Lärarutbildningsportalen. För lärarutbildningarna hanteras omvärldsbevakning, kommunikation om aktuell forskning och pressekreterarstöd åt prorektor, som är ytterst ansvarig för universitetets lärarutbildningar. Sektionen samordnar också gemensamma kommunikationsaktiviteter inom fakulteterna eller inom universitetet, ofta i samarbete med Samverkansavdelningen och Studentavdelningen. Vi driver också Bildningspodden som är en framgångsrik satsning på att kommunicera humanvetenskaplig forskning.

Var finns ni och hur kommer man i kontakt med er?

– Områdeskansliet för humanvetenskap sitter i A-huset i Södra huset. Inom kort kommer vi att sitta samlat på våningsplanen 2 och 3 så snart universitetsledningen har flyttat tillbaka till Bloms hus. 

Områdeskansliet har en mycket nära kontakt med kärnverksamheten vid områdets institutioner, centra och institut, eftersom det är vår uppgift att stödja och följa upp verksamheten där. Vi har därför etablerade kontaktvägar gentemot prefekter, studierektorer, personalhandläggare, administrativa chefer och all annan personal som är involverade i de ärenden vi handlägger för beslut.