Kansliet bereder ärenden åt fakultetsnämnden, verkställer och implementerar beslut av nämnden samt administrerar och deltar i fakultetens interna arbetsgrupper. Naturvetenskapliga fakultetens interna organisation innefattar ett antal beredande organ för vissa sakfrågor, t ex information, biblioteksfrågor, utbildningsfrågor och läraranställningar.

Kansliet har en strategisk roll

i att till institutionerna förmedla beslut fattade på alla nivåer inom universitetet, liksom av regering, riksdag och andra myndigheter. Kansliet ska skapa goda förutsättningar för fakultetens utbildning, forskning och samverkan med samhället genom att varar stödfunktion gentemot institutionerna i utbildningsfrågor, ekonomiska frågor, personalfrågor, informationsfrågor och övriga administrativa rutiner. Vår målsättning är att inhämtande av uppgifter, endast i undantagsfall, ska kräva merarbete på institutionerna.

En av huvuduppgifterna

är att sköta uppföljning av fakultetens verksamhet; ekonomisk, verksamhetsuppgifter, personal mm. Kansliets medarbetare deltar i många universitetsgemensamma utvecklingsprojekt i samarbete med andra förvaltningsenheter. Kansliets arbete ska kännetecknas av hög kvalitet, stor tillgänglighet och ska effektivt utnyttja tid och andra resurser.