Uppdrag

Rättssekretariatet är en del av Rektors kansli med särskild uppgift att leverera huvuddelen av verksamhetens juridiska stöd.

Prioriterade områden

Rättssekretariatet har en rad särskild prioriterade områden för 2019. Följande områden finns med i sekretariatets verksamhetsplan:

 • Effektivisering samt förebyggande arbete vad gäller handläggning av disciplinärenden.
 • Utbildnings- och informationsinsatser i syfte att säkerställa tillräcklig kunskap om förvaltningslagen hos verksamheten, samt implementering av regelförändringarna genom 2018-års förvaltningslag i styrdokument.
 • Implementering av verktyget Fråga juristen i syfte att effektivisera och förenkla Rättssekretariatets juridiska stöd.

 • Digitaliseringsarbete
 • IP-policy
 • GDPR
 • Ta fram en process för hantering av oegentligheter.

 • Ta fram en process för uppföljning av författningsefterlevnad.

Rättssekretariatet erbjuder vägledning inom huvudsakligen följande områden:

 • Arbetsordning/delegationsordning, dvs frågor kring vem som äger rätt att ta ett visst beslut eller delegation av beslutanderätt.

 • Avtalsrätt - juridisk granskning av avtal, exempelvis inför rektorsföredragningen eller frågor kring innehållet i ett avtal.

 • Disciplinärenden - frågor om anmälda eller misstänkta disciplinära företeelser.

 • Förvaltningsrätt - frågor kring beslut, ärendehandläggningoch annan verksamhet inom ramen för SU:s roll som myndighet.

 • GDPR - frågor kring om du får behandla personuppgifter och/eller frågor om hur dessa får behandlas.

 • Immaterialrätt - frågor som rörintellektuella tillgångar som skyddas av lagstiftning, exempelvis patent, upphovsrätt, varumärkes- och mönsterskydd etc.

 • Jäv, mutor och annan oredlighet - frågor kring vem som får vara med och fatta ett beslut eller kring olika typ av oredlighet.

 • Offentlighet och sekretess - frågor som rör allmänna handlingar och/eller sekretess för uppgifter.

 • Stiftelser och andra associationsformer - frågor kring de stiftelser som förvaltas av SU.

 • Utbildnings- eller studentjuridiska frågor - frågor kring regler för universitetet eller utbildning, exempelvis angående examination eller omprövning av betyg, vid universitetet.

 

Kalendarium

Utbildningar

Pågående

Kommande

På gång

Pågående utredningar:

 • PM – Partsbegreppet i nya förvaltningslagen – vad innebär detta för kraven på hantering av ärenden m.m. för Stockholms universitet (efter upprättande av utredningen kommer länk publiceras under Avslutade utredningar nedan).

 • Revidering av informationen om juridik på Medarbetarwebben.

 • Revidering av Handbok för ärendehandläggning.

Avslutade utredningar:

 • PM – förändringarna genom Förvaltningslagen.

 • PM – tolkning och översättning.

 • Om kompletteringsförelägganden.

Publicering av nytt verktyg ”Fråga Juristen” 1 maj 2019

Verktyget syftar till att effektivisera och förenkla det juridiska stödet på Stockholms universitet och liknar Serviceportalen men med anpassningar för att fungera som juridiskt frågverktyg. Mer information kommer när verktyget är redo att lanseras.

"Förslagslåda"

Har du förslag på något som saknas i stödet från Rättssekretariatet, eller har du någon annan kommentar som kan vara av intresse för för sekretariatets arbete? - (länk som genererar mail till Markos).