Det humanvetenskapliga området är fakultetsövergripande och inkluderar tre fakulteter:

Områdesnämnden 

Områdesnämnden för humanvetenskap är ett beslutande organ som ansvarar för strategisk planering av utbildning och forskning, samordning av fakultetsövergripande utbildning och forskning samt intern och extern samverkan. Områdesnämnden är också ett stödorgan för respektive vicerektor i frågor av strategisk betydelse inom utbildning och forskning.

Nämnden ska vara representativ och ha god förankring inom verksamheten. Områdesnämnden för humanvetenskap består av de två vicerektorerna (ordförande reps. vice ordförande), fakultetsledningarna från de tre ingående fakulteterna samt tre studentrepresentanter.

Ordförande i Områdesnämnden för humanvetenskap är vicerektor Elisabeth Wåghäll Nivre och vice ordförande Yvonne Svanström.

Universitetets tre vicerektorer ska vara företrädare för sina respektive område i universitetsledningen. De ska också internt och externt företräda och bistå rektor i frågor kring området.

Engelsk benämning: The Board of Human Science.

Vicerektorer 2021-2023

Yvonne Svanström
Elisabeth Wåghäll Nivre
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Områdeskansliet 

Områdeskansliet för humanvetenskap bereder och handlägger ärenden åt områdesnämnden, verkställer och implementerar beslut, genomför utredningar samt administrerar och deltar i områdesnämndens interna beredningar och arbetsgrupper. Områdeskansliet har också som uppgift att följa upp verksamheten inom det humanvetenskapliga området.

Engelsk benämning: The Office of Human Science.