Samhällsförändringar är ett centralt tema för Humanvetenskapliga områdets utbildning och forskning. Humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig kompetens ska samverka för kraftfull genomlysning och analys. Flera  förändringsprocesser i vår samtid – diversifiering och digitalisering liksom migration, mångfald och segregering – kräver mångdisciplinära angreppssätt.

Med bakgrund i det humanvetenskapliga områdets strategier och åtgärdsplan anhöll området om medel för två strategiska, fakultetsöverskridande satsningar: Barn, migration och integration samt Digital humanvetenskap. Hösten 2017 initierades dessutom ytterligare en satsning: Humanvetenskaplig miljöforskning. Alla dessa tre satsningar kommer att ge väsentliga bidrag till samhällsrelevant och angelägen forskning vid Stockholms universitet och till universitetets samverkan med det omgivande samhället.

Rektor har beviljat medel för alla tre satsningar som nu är i full gång. Läs mer om verksamheterna: