Beredningen inrättades av Områdesnämnden för humanvetenskap 2021-02-03 för mandatperioden 2021-2023.

Beredningens uppdrag

Budgetberedningens uppdrag är att bereda områdesnämndens årliga budgetbeslut samt övriga under året uppkommande ärenden som rör budgetfrågor. Budgetberedningen bereder frågor som rör såväl kortsiktig som långsiktig medelsfördelning och är också ansvarig för övergripande uppföljning av användningen av områdets anslagsmedel.

Eventuella kostnader i samband med beredningens arbete bekostas av områdesnämnden.

Beredningens sammansättning

Budgetberedningen ska ha följande sammansättning:

  • de två vicerektorerna samt dekanen vid Juridisk fakultet
  • controller vid Områdeskansliet för humanvetenskap med ansvar för budgetsamordning av områdesnämndens medel (sammankallande)
  • områdeskanslichef med ansvar för budgetsamordning av områdesnämndens medel
  • tre studentrepresentanter varav en inom utbildning på forskarnivå (utses av Studentkåren).

Budgetberedningen kan vid behov adjungera personer med särskild kompetens till enskilda möten.

Sammansättning för mandatperioden 2021-2023

  • Vicerektor Elisabeth Wåghäll Nivre
  • Vicerektor Yvonne Svanström
  • Dekan Jessika van der Sluijs
  • Controller Maria Gärdelöv (sammankallande)
  • Stf områdeskanslichef Catharina Sitte Durling
  • Studentrepresentanter (utses av Studentkåren).