Beredningen inrättades av Områdesnämnden för humanvetenskap 2021-11-10 för mandatperioden 2022-01-01 - 2023-12-31.

Beredningens uppdrag

Lärarutbildningsberedningen arbetar på uppdrag av Områdesnämnden för humanvetenskap och i samråd med Områdesnämnden för naturvetenskap. Beredningen utses för en mandatperiod om tre år i taget. Lärarutbildningsberedningen bereder ärenden som rör lärarutbildningarna vid Stockholms universitet inför beslut, och implementerar sedan dessa. Beredningen ska även regelbundet informera de båda nämnderna om sitt arbete.

Beredningen ansvarar för att:

 • utveckla kvaliteten i universitetets lärarutbildningar, bland annat genom att följa upp interna och externa kvalitetsgranskningar
 • tillvarata frågor från lärarutbildningarnas programråd och från de institutioner som medverkar i lärarutbildningarna rörande kvalitet och progression, samt främja en fungerande organisation och effektiva samverkansformer inom lärarutbildningarna vid Stockholms universitet
 • behandla utbildningsplaner inom lärarutbildningarna inför beslut i områdesnämnden
 • behandla kursplaner för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK), inför beslut i områdesnämnden (eller på delegation till vicerektor). Övriga kursplaner som berör lärarutbildningarna bereds av respektive fakultet och/eller institution. Detta sker, vid behov, i samråd med lärarutbildningsberedningen.

Beredningens arbetsutskott (LUB-AU)

Beredningen har ett arbetsutskott som utgörs av ordförande och de två vice ordförandena. Områdeskansliet utser kanslistöd till utskottet. Arbetsutskottet ska föra en kontinuerlig dialog med programråden/ordförandena om utbildningarnas innehåll och kvalitet och föra upp såväl problem som framgångsfaktorer till beredningen. Vidare ska utskottet identifiera frågor av strategisk karaktär för vidare hantering i beredningen. Lärarutbildnings-beredningen kan vid behov även utse andra utskott eller arbetsgrupper för enskilda uppdrag samt ge särskilda uppdrag till programråd.

Beredningens sammansättning

 • Ordförande (vicedekan från Humanvetenskapliga området): Lena Hübner
 • Första vice ordförande: Björn Birgersson (ledamot från Naturvetenskapliga området).
 • Andra vice ordförande (vicedekan från Humanvetenskapliga området): Stefan Helgesson

Samtliga programrådsordförande:

 • Eva Eliasson (Yrkeslärarprogrammet), universitetslektor, Inst. för pedagogik och didaktik,
 • Bodil Halvars (Förskollärarprogrammet), universitetslektor, Barn- och ungdomsvetenskapliga inst.,
 • Anna-Lena Ljusberg (Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem), universitetslektor, Barn- och ungdomsvetenskapliga inst.,
 • Katarina Rejman (Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i F-3 och 4-6), universitetslektor, Inst. för ämnesdidaktik,
 • Steven Dahl  (Ämneslärarprogrammen), Fil.Dr., universitetslektor, Inst. för ämnesdidaktik,
 • Karim Hamza (Kompletterande pedagogisk utbildning), docent, Inst. för ämnesdidaktik.

Fyra ämnesrepresentanter (som bör vara ledamöter i respektive fakultetsnämnd), varav två från Humanistisk fakultet, en från Samhällsvetenskaplig fakultet, samt en från Naturvetenskaplig fakultet:

 • Karolina Wirdenäs, universitetslektor, Inst. för svenska och flerspråkighet 
 • Mattias Tydén, universitetslektor, Historiska institutionen
 • Helena Berglund, docent, universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen
 • Joakim Edsjö, Fysikum.

Studentrepresentant: Caroline Bäuml.

Kanslistöd: utbildningsledare Johanna Gullberg och handläggare Alexandra Valdringer, båda vid Områdeskansliet för humanvetenskap.