Om samverkansprogrammen

Samverkansprogrammen är en modell för långsiktiga samverkansformer där alla kategorier av samverkan – forskningssamverkan, utbildningssamverkan och samhällspåverkan – ska innefattas. Programmen ska involvera flera miljöer inom Stockholms universitet samt externa parter med tydlig koppling till respektive område. 

Samverkansprogrammen har övergripande teman som täcker verksamhet vid flera institutioner och ämnen inom Humanvetenskapliga området och svarar tydligt mot aktuella samhällsutmaningar. Programmen ska fungera som ett paraply för befintliga centra, program och aktiviteter och utveckla den rika och breda samverkan som Stockholms universitet redan har.

Programmens teman är "kulturarv" samt "migration och integration". Från början inrättades även ett program med tema "vård och hälsa", men som inte längre är aktivt.

Migration och integration

Stora migrationsrörelser karaktäriserar samhället globalt och lokalt, vilket ställer krav på strukturer i det mottagande samhället. Viktiga förutsättningar för integration är t ex studier, arbete, bostad samt adekvat sjukvård. Dessa och andra viktiga faktorer för integration, som genus, utbildning, flerspråkighet och litteracitet, etniska konflikter mm, studeras inom flera miljöer vid Stockholms universitets humanvetenskapliga område.

Samverkansprogrammet Migration och integration samlar forskare och utbildningsanordnare, vars verksamhet på olika sätt berör aspekter av migration och integration. Programmet möjliggör möten med aktörer i det omgivande samhället som arbetar med integration och syftar till ett ökat kunskapsutbyte och framtida samverkansprojekt.

Läs mer om samverkansprogrammet och kommande aktiviteter

Kontaktperson: Camilla Bardelcamilla.bardel@isd.su.se

Kulturarv

Kulturarv har under de senaste åren kommit att lyftas fram som en för Sverige viktig företeelse. Minnesinstitutioner, vilka har som uppdrag att samla, bevara, uppvisa och problematisera, är därmed viktiga och stora bärare av kulturarvet. Kulturarv är ett centralt och fakultetsöverskridande forsknings- och undervisningsämne vid Stockholms universitet. Stockholms universitet vill med samverkansprogrammet för kulturarv vara med att möta och försöka lösa dessa utmaningar i samverkan med museer och andra kulturbärande institutioner. Med samverkansprogrammet vill vi även möjliggöra för nya former av samverkansprojekt inom både forskning och undervisning som rör kulturarv. 

Samverkansprogrammet för kulturarv har under perioden 2017-2019 genomfört olika aktiviteter i samverkan med representanter från minnesinstitutioner och forskare inom Stockholms universitet. 

Kontaktperson: Louise Wallenberg, louise.wallenberg@ims.su.se