Rådet för god forskningssed

Rådet för god forskningssed ansvarar för Stockholms universitets utredningar av andra misstänkta avvikelser från god forskningssed än de som ska prövas särskilt enligt lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning, samt bistår med bedömningar i enlighet med universitetets Handläggningsordning för hantering av misstanke om avvikelse från god forskningssed (dnr SU FV-1.2.1-4382-19). I viss utsträckning fungerar Rådet även som rådgivande till universitetsledningen och verksamheten vid universitetet i frågor som rör god forskningssed, företrädelsevis i samarbete med etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd.

IT-samordningsgruppen

IT-samordningsgruppen ansvarar för att säkerställa kärnverksamhetens inflytande över prioritering och leverans av IT samt att tillsammans med universitetsförvaltningen se till att de resurser som satsas på IT används på bästa sätt. IT-samordningsgruppen leds av rektorsrådet för samverkan och IT och bemannas av representanter som utses av respektive område.

Miljörådet

Miljörådet har till uppgift att tillsammans med fastighetsdirektören vara visionär för miljöarbetet samt styra och leda miljöorganisationen. I enlighet med universitets delegationsordning beslutar Miljörådet om universitetsgemensamma vägledande stöddokument inom miljöledningssystemet. Miljörådet beslutar om förslag till dokument av principiell betydelse inför beslut av rektor.  

Miljörådets ordförande har därutöver till uppgift att föra en dialog med universitetsledningen samt representera miljöorganisationen i de sammanhang där universitetets kärnverksamhet verkar. Den centrala miljöfunktionen, placerad vid Fastighetsavdelningen, utgörs av verkställande tjänstemän som har en strategisk roll och samordnar det operativa miljöarbetet.

Områdesövergripande rådet

Områdesövergripande rådet är ett beredande organ för rektor. Rådet består av universitetsledningen, dekaner, lärarrepresentanterna i universitetsstyrelsen och studenter. Rådet behandlar frågor av områdesövergripande natur inför beslut av rektor eller universitetsstyrelse.

Rektors beredning för universitetsgemensamma utbildningsfrågor och system för kvalitetssäkring (Rebus)

Rektors beredning för universitetsgemensamma utbildningsfrågor och system för kvalitetssäkring (Rebus) inrättades 2015 och ansvarar för uppföljning och vidareutveckling av universitetets kvalitetssystem för utbildning, samt bereder frågor kring universitetsgemensamt utvecklingsarbete inom utbildning.
Rebus ska också bevaka att universitetsgemensamma utbildningsrelaterade stödsystem täcker utbildningens behov.

För att skapa en bred förankring av kvalitetssystemet utgörs Rebus ledamöter av ordförandena i områdesnämndernas utbildningsberedningar, ledamöter från universitetsförvaltningen och studentrepresentanter.

Ordförande i Rebus är prorektor.

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor har i uppdrag att i enlighet med universitetets strategidokument verka för jämlikhet, jämställdhet och likabehandling i en god arbetsmiljö med ett inkluderande synsätt.