Rådet för arbetsmiljö och lika villkor – RALV – är Stockholms universitets skyddskommitté, och den struktur som Stockholms universitet har valt för att arbeta systematiskt med arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor. Rektor fattade beslut om RALV-organisationen 2015, och några justeringar i organisationen gjordes under 2018.

Längst ner på den här sidan hittar du rektorsbeslut och beskrivning av RALV-organisationen som nedladdningsbara pdf:er. 

 

Beskrivning av RALV-organisationen

RALV är ett rådgivande organ till rektor samt ett forum för samverkan. Det är ytterst arbetsgivaren som fattar beslut, men arbetsgivaren ska först inhämta synpunkter och diskutera frågorna med arbetstagarnas/studenternas företrädare. Inom ramen för RALV samverkar arbetsgivar-, medarbetar- samt studentrepresentanter i universitetsövergripande frågor som rör arbetsmiljön på universitetet samt i lika villkorsfrågor. Utgångspunkten är Arbetsmiljölagstiftningens regelverk samt diskrimineringslagen.
>> Film om arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet vid Stockholms universitet
 

Universitetets skyldigheter och ansvar

Stockholms universitet har skyldigheter och ansvar utifrån två perspektiv: som arbetsgivare gentemot medarbetarna och som utbildningsanordnare gentemot studenterna. För att säkerställa att båda perspektiven får tillräckligt med utrymme har RALV två utskott: arbetsgivar-/medarbetarutskottet (AM-utskottet) och utbildningsanordnar-/studentutskottet (US-utskottet). Hela RALV sammanträder en gång per år med fokus på att följa upp arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet på universitetet samt diskutera om det finns behov av åtgärder på övergripande nivå under kommande år. Under året sker sedan det löpande samverkansarbetet gällande arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor i de två utskotten.
>> Protokoll från RALV-möten.
 

Ledamöter i RALV

Ledamöterna i RALV består av arbetsgivarrepresentanter (verksamhetsrepresentanter och specialister från Universitetsförvaltningen), representanter från arbetstagarsidan (huvudskyddsombud), från studenterna (studiemiljöombud och doktorandombud) samt från de fackliga organisationerna som universitetet har kollektivavtal med. Ordförande i RALV är Universitetsdirektören.
 

Lokala råd/grupper

Enligt rektorsbeslutet från 2015 ska varje institution/motsvarande inrätta ett lokalt råd/grupp för frågor rörande arbetsmiljö och lika villkor. Det lokala rådet är en del i Stockholms universitets organisation av det systematiska arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet, och en viktig del av samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare och studenter. Nedan följer svar på vanligt förekommande frågor rörande de lokala råden/grupperna.
 

Frågor och svar gällande de lokala råden/grupperna

Varför ska vi ha ett lokalt råd/grupp?

Det lokala rådet/gruppen är en del i RALV-organisationen, Stockholms universitets organisation för det systematiska arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet. År 2015 fattade rektor beslut om att samtliga institutioner/motsvarande ska inrätta ett lokalt råd/grupp. Rådet/gruppen ska samverka kring arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor som berör institutionen/motsvarande och är ett rådgivande organ till prefekt/motsvarande.

Vad är ett lokalt råd/grupp?

Det lokala rådet/gruppen är ett forum för samverkan mellan arbetsgivare och medarbetar-/studentrepresentanter på institutionen/motsvarande gällande arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor. Olika institutioner/motsvarande har valt att kalla dessa lokala råd/grupper för olika namn, till exempel Lokala RALV, Arbetsmiljögruppen, Arbetsmiljöberedningen, Lika villkorsgruppen, etc. Det är institutionerna/motsvarande som själva väljer vad det lokala rådet/gruppen ska heta.

Vem är det lokala rådet/gruppen ett rådgivande organ till?

Det lokala rådet/gruppen är ett rådgivande organ till prefekten/motsvarande på institutionen/motsvarande. Det är prefekten/motsvarande som ansvarar för att arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet på institutionen/motsvarande bedrivs enligt de lagar och regler som finns, samt enligt Stockholms universitets rutiner och riktlinjer. Det är ytterst arbetsgivaren som fattar beslut, men arbetsgivaren behöver även inhämta synpunkter och diskutera frågorna med arbetstagarnas- och studenternas företrädare innan beslut fattas.

Vem ska sitta med i det lokala rådet och vem ska vara ordförande?

I det lokala rådet/gruppen samverkar arbetsgivar-, medarbetar- samt studentrepresentanter i arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor som rör institutionen/motsvarande. Det behöver således minst finnas med en arbetsgivarrepresentant (tillika ordförande) och ett arbetsmiljöombud. I verksamheter där det är relevant ska även studentrepresentant samt doktorandrepresentant finnas med. Ordförande i det lokala rådet/gruppen är prefekt eller den arbetsgivarrepresentant som skriftligen fördelats den arbetsuppgiften av prefekten.

Utöver ovanstående väljer institutionen/motsvarande vilka som ska ingå i det lokala rådet/gruppen. Då syftet med det lokala rådet/gruppen är att inhämta synpunkter samt diskutera arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor så är det viktigt att sammansättningen av gruppen speglar institutionen/motsvarande, till exempel avseende olika yrkeskategorier. Det är även viktigt att eftersträva en jämn könsfördelning bland gruppens ledamöter.

Vilka frågor ska man diskutera/ta upp i det lokala rådet/gruppen?

I det lokala rådet/gruppen ska man lyfta och diskutera arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor som rör institutionen/motsvarande. Fokus ska vara institutionens/motsvarandes systematiska arbetsmiljö- och lika villkorsarbete, dvs frågor av övergripande, strategisk och strukturell karaktär. Man ska inte diskutera individfrågor i denna grupp, till exempel rehabiliteringsärenden eller konflikter mellan individer.

Några exempel på frågor att diskutera i det lokala rådet/gruppen är:

 • Har åtgärder genomförts utifrån handlingsplanen från senaste skyddsronden?
 • Om institutionen/motsvarande bedriver laborativ verksamhet: Hur fungerar säkerhets- och arbetsmiljöarbetet i labben? Har alla som arbetar i labben tillräckliga kunskaper? Följer man uppsatta rutiner och riktlinjer? Finns det tydliga ansvarsfördelningar?
 • Har samtliga avdelningar/enheter/motsvarande tagit fram handlingsplaner utifrån medarbetarundersökningen? Har alla medarbetare varit delaktiga i detta arbete? Behöver vi vidta några institutionsövergripande åtgärder med anledning av institutionens samlade resultat?
 • Hur ser det ut med rapporterade arbetsskador och tillbud på vår institution/motsvarande? Hur arbetar vi systematiskt med uppföljning av dessa?
 • Känner alla medarbetarna till de rutiner gällande kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier som vi har på universitetet? Har vi ett inkluderande arbetsklimat på vår institution?
 • Komma med förslag samt årligen följa upp institutionens/motsvarandes arbetsmiljö- och lika villkorsplan. Säkerställa aktiva åtgärder (enligt diskrimineringslagen) är inkluderade i institutionens/motsvarandes arbetsmiljöplan.

 • Har alla på institutionens/motsvarande haft utvecklingssamtal? Behöver vi vidta några åtgärder på övergripande nivå utifrån resultatet från dessa (OBS: inte individnivå)?

 • Hur ser sjuktalen ut på vår institution/motsvarande? Känner alla till våra rutiner vid sjukfrånvaro? Känner medarbetarna till företagshälsovården och vad de kan erbjuda för stöd om man inte mår bra? Har vi koll på universitetets centrala policys och riktlinjer gällande rehabilitering?

Vad gör vi med frågor som vi inte kan påverka i det lokala rådet/gruppen, det vill säga frågor som vi inte kan hantera på institutionsnivå?

Arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor lyfter man på samma sätt som andra typer av frågor man inte kan hantera lokalt: Enligt universitetets besluts- och delegationsordning, samt den skriftliga fördelningen av arbetsmiljö- och lika villkorsuppgifter. Det kan ibland dyka upp frågor i det lokala rådet/gruppen som institutionens/motsvarandes inte kan styra över. Det är då prefekten som bedömer om frågan ska lyftas vidare i organisationen. Som arbetsmiljöombud kan man alltid kontakta något av huvudskyddsombuden för råd, och studentrepresentanter samt doktorandrepresentanten kan kontakta kåren.

Hur tar jag reda på vem som är jämlikhets-/studiemiljöombud på min institution?

Kontakta institutionens studentråd för att ta reda på vem som är jämlikhets-/studiemiljöombud. Om det inte finns någon kan kontakt tas med Stockholms universitets studentkår (genom att mejla studentombud@sus.su.se) som har alla uppgifter från samtliga studentråd.

Hur gör jag om det inte finns något jämlikhets-/studiemiljöombud på min institution?

Om det inte finns ett aktivt studentråd så kan institutionerna kontakta Stockholms universitets studentkår för hjälp med att hitta studentrepresentanter: studentombud@sus.su.se
 

Vart kan vi vända oss om vi behöver stöd?

Du som är ordförande i det lokala rådet:

 • Ta hjälp av varandra! Hur har man gjort på andra institutioner/motsvarande? Kontakta en annan ordförande, du hittar en lista på samtliga ordföranden i lokala råd/grupper på Stockholms universitet längst ner på sidan i en nedladdningsbar pdf.  
 • Årligen, i februari, anordnas nätverksträffar för samtliga ordföranden i de lokala råden. Inbjudan skickas ut under hösten.
 • Personalavdelningen bistår med råd och stöd kopplat till arbetsgivarrollen, dvs. det ansvar vi har gentemot universitetets medarbetare. Kontakta din institutions rådgivare på Personalavdelningen – se vem som är din rådgivare (pdf om lönehandläggare och personalspecialister).
 • Studentavdelningen bistår med råd och stöd kopplat till rollen som utbildningsanordnare, dvs. det ansvar vi har gentemot studenterna. Kontakta Ingemar Dahlgren (ingemar.dahlgren@su.se) på Studentavdelningen.

 • Fastighetsavdelningen bistår med råd och stöd gällande fysiska arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor, till exempel arbetsskador och tillbud, skyddsronder, tillgänglighet, säkerhetsarbete, etc. Kontakta Fastighetsavdelningen via Serviceportalen.

 • Centrala RALV kan svara på vissa frågor samt hjälpa till att guida din fråga till rätt person. Skicka din fråga till ralv@su.se.

Du som är arbetsmiljöombud:
– Ta hjälp av varandra! Hur har man gjort på andra institutioner/motsvarande? Kontakta ett annat arbetsmiljöombud. Du kan också alltid vända dig till något av huvudskyddsombuden.

På sidan Arbetsmiljöombud på Medarbetarwebben hittar du kontaktuppgifter till huvudskyddsombuden samt en lista på samtliga arbetsmiljöombud vid Stockholms universitet.

Du som är studiemiljöombud/doktorandrepresentant:
– Har du frågor eller funderingar kan du kontakta studentombud@sus.su.se vid Stockholms universitets studentkår.